Κλίμακα Ψυχολογικής Πολιτισμού [PAS-10]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Ψυχολογικής Πολιτισμού (PAS-10) είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τον βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές διαφορές και το περιβάλλον πολιτισμού σε σχέση με την ψυχολογική τους λειτουργία. Η κλίμακα αυτή έχει δημιουργηθεί για να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχολογική αναπαραγωγή της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η μέτρηση της ψυχολογικής πολυπολιτισμικότητας ατόμων, δηλαδή της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται και να αλληλεπιδρούν με τις πολιτισμικές διαφορές και το περιβάλλον πολιτισμού. Συνολικά, ο στόχος της PAS-10 είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση και τη μέτρηση της συμπεριφοράς και των αντιδράσεων ατόμων έναντι των πολιτισμικών διαφορών και να προωθήσει την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Τα σκορ υπολογίζονται για κάθε υποκλίμακα και στη συνέχεια συνολικά για την αξιολόγηση του επιπέδου της ψυχολογικής πολυπολιτισμικότητας ενός ατόμου.

Βιβλιογραφία

Tropp‚ L. R.‚ Erkut‚ S.‚ Coll‚ C. G.‚ Alarcon‚ O.‚ & Vazquez-GarciaH. A. (1999). Psychosocial acculturation: Development of a new measure for Puerto Ricans on the U.S. mainland. Educational and Psychological Measurement‚ 59‚ 351–367.

Davis LE and Engel RJ. Measuring Race and Ethnicity. New York‚ NY: Springer 2011.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!