Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών [PHQ-4]

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών [PHQ-4] αναπτύχθηκε από τον Kroenke και τους συνεργάτες του το 2009 και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία ανίχνευσης της κατάθλιψης. Επίσης δύναται να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια ενός διαγνωστικού αλγόριθμου, ώστε να προκύψει μία πιθανή διάγνωση ή ως εργαλείο εκτίμησης της βαρύτητας της νόσου, αλλά και ως εργαλείο παρακολούθησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης PHQ-4 αποτελείται από 4 ερωτήσεις που απαντώνται σε 4-βάθμια κλίμακα τύπου Likert. Το εν λόγω  ερωτηματολόγιο επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των βασικών συμπτωμάτων/σημείων της κατάθλιψης και του άγχους συνδυάζοντας τη κλίμακα δύο στοιχείων (PHQ-2), που αποτελείται από τα βασικά κριτήρια για την κατάθλιψη, καθώς μία άλλη κλίμακα δύο στοιχείων για το άγχος (GAD-2).

Στατιστική Ανάλυση

Το PHQ-4 εξάγει μία συνολική βαθμολογία των υποκλιμάκων που αντιπροσωπεύει την επιβάρυνση των συμπτωμάτων, τη λειτουργική εξασθένηση και την αναπηρία. Μια αυξημένη βαθμολογία του PHQ-4 δεν είναι διαγνωστική, αλλά, αντίθετα, αποτελεί ένδειξη για περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ή η απουσία κλινικής διαταραχής που δικαιολογεί θεραπεία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Σχετικά με την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο με υψηλή εσωτερική αξιοπιστία (α=0,81), που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως διαγνωστικός δείκτης για την κατάθλιψη και το άγχος σε νεαρούς ενήλικες.

Βιβλιογραφία

Kroenke, K., Strine, T. W., Spitzer, R. L., Williams, J. B., Berry, J. T., & Mokdad, A. H. (2009). The PHQ-8 as a measure of current depression in the general population. Journal of affective disorders, 114(1-3), 163-173.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνίστε με την ομάδα DatAtanalysis!

Tags: Υγεία ασθενών, κατάθλιψη, άγχος