Αντιληπτή Πολιτιστική Απόσταση [PCD-16]

 

Ανάλυση

Η Αντιληπτή Πολιτιστική Απόσταση (ΑΠΑ), επίσης γνωστή και ως PCD-16 (Perceived Cultural Distance-16), είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το βαθμό της πολιτιστικής απόκλισης μεταξύ δύο ομάδων ή κοινοτήτων. Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία για να μελετήσει πώς οι διαφορετικές ομάδες ή κοινότητες αντιλαμβάνονται την απόκλιση στις πολιτισμικές τους πρακτικές, πεποιθήσεις και αξίες.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει και να κατανοήσει το βαθμό πολιτιστικής απόκλισης μεταξύ διαφορετικών ομάδων ή κοινοτήτων. Συνολικά, ο στόχος της ΑΠΑ είναι να προωθήσει τη διαπολιτισμική κατανόηση, ευαισθητοποίηση και συνεργασία για τη δημιουργία πιο πολυπολιτισμικών και ενωμένων κοινοτήτων.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο PCD-16 αποτελείται από 16 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 1 = καμία διαφορά. 2 = μικρή διαφορά. 3 = μέτρια διαφορά. 4 = μεγάλη διαφορά. 5 = ακραία διαφορά

 

Βιβλιογραφία

Wang‚ Wei-hsuan. (2009). Chinese international students’ cross-cultural adjustment in the U.S.: the roles of acculturation strategies‚ self-construals‚ perceived cultural distance‚ and English self-confidence. University of Texas at Austin. PhD Dissertation.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!