Κλίμακα στάσης βελτίωσης της απόδοσης [PEAS-17]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Στάσης Βελτίωσης Επιδόσεων είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στη ψυχολογία και στην ερευνητική διαδικασία για να μετρήσει τη στάση ενός ατόμου προς τη βελτίωση της επίδοσής του σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ή δραστηριότητα. Χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα όπου η απόδοση είναι σημαντική, όπως στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση ή στον εργασιακό χώρο.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τη στάση ενός ατόμου προς τη βελτίωση των επιδόσεών του σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ή δραστηριότητα. Αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στη ψυχολογία και στην ερευνητική διαδικασία για να κατανοήσουμε τη στάση των ανθρώπων προς την επίτευξη και τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα PEAS-17 αποτελείται από 17 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Διαφωνώ ελαφρώς, 4=Ελαφρώς Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ, 6=Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Petroczi‚ A. (2006). Measuring attitude toward doping: Further evidence for the psychometric properties of the Performance Enhancement Attitude Scale. 14th Congress of the European Association for Sport Management. Nicosia‚ Cyprus. September 2006. 

Petróczi‚ Andrea.‚ Aidman‚ Eugene. (2009). Measuring explicit attitude toward doping: Review of the psychometric properties of the Performance Enhancement Attitude Scale. Psychology of Sport and Exercise‚ 10(3)‚ 390–396.

Petróczi‚ Andrea. (2007). Attitudes and doping: a structural equation analysis of the relationship between athletes’ attitudes‚ sport orientation and doping behavior. Substance Abuse Treatment‚ Prevention‚ and Policy‚

Manouchehri ‚Jasem and  Tojari‚Farshad. (2013). Development and validation of instruments to measure doping attitudes and doping beliefs. European Journal of Experimental Biology‚ 3(2):183-186

Soltanabadi‚ Sahar.‚ Tojari‚ Farshad and Manouchehri ‚Jasem. (2014).  Validity and reliability of measurement instrument of Doping Attitudes and Doping behavior in Iranian professional athletes team of team sports. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN: 2231– 6345 (Online). An Open Access‚ Online International Journal Available at . 2014 Vol. 4 (S4)‚ pp. 280-286

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!