Κλίμακα Αυτό-Αποτελεσματικότητας Αντιμετώπισης της Επιθετικότητας από Συνομηλίκους [PA-CSES-44]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η ομολογία των συνομήλικών είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά και εφήβους, και μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην ψυχική τους υγεία και ευημερία. Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος, οι ερευνητές έχουν αναπτύξει το Εργαλείο Αυτο-Αποτελεσματικότητας Αντιμετώπισης της Συμπεριφοράς των Συνομηλίκων (PA–CSES). Αυτό το εργαλείο σχεδιάστηκε για να μετρήσει την αυτο-αποτελεσματικότητα ενός ατόμου στον χειρισμό της συμπεριφοράς των συνομηλίκων, που ορίζεται ως η ικανότητα διαχείρισης και αντίδρασης σε επιθετικούς συνομηλίκους.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει την αυτό-αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης της επιθετικότητας από συνομηλίκους

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα PA-CSES-44 αποτελείται από 44 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται ως εξής: 1=Καθόλου καλά έως 7=Πολύ καλά

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει την αυτο-αποτελεσματικότητα ενός ατόμου στο να αντιδρά σε επιθετικό τρόπο, να αποφεύγει επιθετικούς συνομηλίκους και να επιλύει συγκρούσεις με επιθετικούς συνομηλίκους.

 

Βιβλιογραφία

Singh‚ P.‚ & Bussey‚ K. (2009). The development of a Peer Aggression Coping Self-Efficacy Scale for adolescents. British Journal of Developmental Psychology‚ 27(4)‚ 971–992.

Singh‚ P.‚ & Bussey‚ K. (2011). Peer Victimization and Psychological Maladjustment: The Mediating Role of Coping Self-Efficacy. Journal of Research on Adolescence‚ 21(2)‚ 420–433

Singh & Bussey‚ (2009). Peer Aggression Coping Self-Efficacy Scale. In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 490- 493. (2013). Google Scholar

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!