Ερωτηματολόγιο Αλληλεπιδράσεων Συνομηλίκων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση [PIPSQ-22]

 

Σύντομη Περιγραφή

Το Ερωτηματολόγιο Αλληλεπιδράσεων Συνομηλίκων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (PIPSQ) κατασκευάστηκε από την Dr. Wendy M. Craig και τον Dr. Debra J. Pepler. Αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κοινωνικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ερωτηματολόγιο εξετάζει διάφορες πτυχές των σχέσεων με τους συνομηλίκους, όπως η φιλία, η συνεργασία, η σύγκρουση και η κοινωνική υποστήριξη.

 

Στόχος

Ο στόχος του PIPSQ είναι να καταγράψει και να αναλύσει τις εμπειρίες των μαθητών από τις αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους, να εντοπίσει τα πρότυπα κοινωνικών σχέσεων και να υποστηρίξει την ανάπτυξη παρεμβάσεων που προάγουν τη θετική κοινωνική συμπεριφορά και τις υγιείς σχέσεις στην τάξη.

 

Βαθμονόμηση

Το PIPSQ περιλαμβάνει δηλώσεις που αξιολογούν τη συχνότητα και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμίδων. Οι δηλώσεις αφορούν τις εμπειρίες των συμμετεχόντων από τις αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους, όπως το να έχουν φίλους, να συνεργάζονται σε ομαδικές εργασίες, να λύνουν διαφορές και να λαμβάνουν υποστήριξη από τους συμμαθητές τους.

 

Βιβλιογραφία

Craig, W. M., & Pepler, D. J. (1997). Observations of bullying and victimization in the schoolyard. Canadian Journal of School Psychology, 13(2), 41-60.

Pepler, D. J., & Craig, W. M. (2000). Making a difference in bullying: Making the case for comprehensive programs. School Psychology International, 21(2), 213-223.

Craig, W. M., Pepler, D. J., & Atlas, R. (2000). Observations of bullying in the playground and in the classroom. School Psychology International, 21(1), 22-36.