Κλίμακα Υποψηφιότητας Άγριας Συμπεριφοράς [PNAS-24]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Υποψηφιότητας Άγριας Συμπεριφοράς (Peer–Nomination of Aggression Scale – PNAS) είναι ένα μέτρο αυτοαναφοράς της ακραίας συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το επίπεδο ακραίας συμπεριφοράς σε ένα άτομο. Πρόκειται για ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο στην έρευνα για την άγρια συμπεριφορά και έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως σχολεία, φυλακές και κλινικές ψυχικής υγείας.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει το επίπεδο ακραίας συμπεριφοράς σε ένα άτομο.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα PNAS-24 αποτελείται από 24 ερωτήματα τα οποία απαντώνται με τα εξής: ‘’Όχι Αγόρι’’ και ‘’Όχι Κορίτσι’’

 

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα προσεγγίζει έξι πεδία. Οι βαθμολογίες σε κάθε κλίμακα κυμαίνονται από 0 έως 1. Κάθε βαθμολογία αντιπροσωπεύει το συνολικό ποσοστό φορές που το παιδί έχει προταθεί για συμπεριφορές σε αυτό το πεδίο. Η κλίμακα Επιθετικότητας υπολογίζεται με το άθροισμα του αριθμού των φορές που ένα παιδί προτάθηκε από συμμαθητές για 10 στοιχεία επιθετικότητας (5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 και 23) και διαιρώντας με τον συνολικό αριθμό των προτείνοντων. Μια μέγιστη βαθμολογία 1 σημαίνει ότι το παιδί έχει προταθεί σε κάθε επιθετική συμπεριφορά από κάθε προτείνοντα. Μια ελάχιστη βαθμολογία 0 σημαίνει ότι το παιδί δεν έχει προταθεί από κανέναν για καμία συμπεριφορά.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Έχει διαπιστωθεί ότι η PNAS είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο της άγριας συμπεριφοράς. Έρευνες έχουν δείξει ότι η PNAS είναι ευαίσθητη στις αλλαγές της άγριας συμπεριφοράς με τον χρόνο και είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ ατόμων που είναι περισσότερο ή λιγότερο άγρια.

 

Βιβλιογραφία

Orpinas‚ Eron LD‚ Walder LO‚ Lefkowitz MM. Learning of aggression in children. Boston‚ MA: Little‚ Brown and Co.‚ 1971.

Huesmann LR‚ Eron LD‚ Lefkowitz MM‚ Walder LO. Stability of aggression over time and generations. Developmental Psychology 1984;20(6): 1120-1134.

Huesmann LR‚ Eron LD‚ Guerra NG. Victimization and aggression. Philadelphia‚ PA: Society for Life History Research‚ 1992.

Huesmann LR‚ Eron LD‚ Guerra NG‚ Crawshaw VB. Measuring children’s aggression with teachers’ predictions of peer-nominations. Psychological Assessment 1994;6(4):329-336

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!