Αντιληπτά Προβλήματα Κοινότητας – Μελέτη Ανάπτυξης Νεολαίας Σικάγο [PCPCYDS-14]

 

Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο “Perceived Community Problems” (Αντιληπτά Προβλήματα Κοινότητας) χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της Chicago Youth Development Study (Μελέτη Ανάπτυξης Νέων στο Σικάγο). Το ερωτηματολόγιο στοχεύει να συλλέξει πληροφορίες από τους νέους σχετικά με τα προβλήματα που αντιλαμβάνονται στην κοινότητά τους. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει διάφορα θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στην κοινότητα, όπως η εγκληματικότητα, η χρήση ναρκωτικών, η βία, η έλλειψη ευκαιριών και άλλοι παράγοντες κοινωνικής και οικονομικής φύσης.

 

Σκοπός

 

Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τις απόψεις και τις εμπειρίες των νέων σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις κοινότητές τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του ερωτηματολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 

  1. Αναγνώριση Προβλημάτων: Να εντοπιστούν τα κυριότερα προβλήματα που αντιλαμβάνονται οι νέοι στην κοινότητά τους.

 

  1. Σχεδιασμός Παρεμβάσεων: Να βοηθήσουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

 

  1. Αξιολόγηση Προγραμμάτων: Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και των προγραμμάτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

 

  1. Επιστημονική Έρευνα: Να συμβάλει στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων και της ανάπτυξης των νέων.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο γίνεται συνήθως μέσω μιας κλίμακας Likert. Αυτή η κλίμακα μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα συμφωνίας ή διαφωνίας (π.χ., από “Καθόλου” έως “Πολύ”). Η ακριβής μορφή της κλίμακας μπορεί να διαφέρει, αλλά συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα επίπεδα:

 

Καθόλου (1)

Λίγο (2)

Μέτρια (3)

Πολύ (4)

Πάρα πολύ (5)

 

Βιβλιογραφία

Tolan PH‚ Gorman-Smith D‚ Henry DB. Chicago Youth Development Study Community andNeighborhood Measure: construction and reliability technical report. Families and Communities Research Group‚ Department of Psychiatry‚ The University of Illinois at Chicago‚ 2001.