Κλίμακες αντιληπτών ικανοτήτων [PCS-8]

 

 

Ανάλυση

 

Το PCS αποτελείται από μια σειρά δηλώσεων στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert, συνήθως 5 ή 7 σημείων, όπου τα άκρα της κλίμακας μπορεί να ορίζονται ως “Διαφωνώ απόλυτα” και “Συμφωνώ απόλυτα”. Οι δηλώσεις αυτές σχετίζονται με την αυτοαντίληψη του ατόμου όσον αφορά την ικανότητά του να εκτελεί συγκεκριμένες δραστηριότητες ή να επιτυγχάνει στόχους.

 

Σκοπός

Ο σκοπός του PCS είναι η αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης του ατόμου σε συγκεκριμένους τομείς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

1. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Καθορισμός της αυτοαντίληψης μαθητών ή φοιτητών σχετικά με την ακαδημαϊκή τους ικανότητα.

2. Αθλητική Ψυχολογία: Αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης αθλητών αναφορικά με την ικανότητά τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

3. Ψυχολογική Έρευνα: Μελέτη της σχέσης μεταξύ της αυτοεκτίμησης και άλλων ψυχολογικών ή κοινωνικών μεταβλητών.

4. Εργασιακή Αξιολόγηση: Κατανόηση της αυτοπεποίθησης των εργαζομένων όσον αφορά την επαγγελματική τους απόδοση.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του PCS γίνεται μέσω της ανάλυσης των απαντήσεων που δίνονται σε κάθε δήλωση. Κάθε δήλωση βαθμολογείται σύμφωνα με την κλίμακα Likert που χρησιμοποιείται και οι βαθμοί αθροίζονται για να προκύψει ένα συνολικό σκορ για την αντιλαμβανόμενη ικανότητα. Υψηλότερα σκορ υποδηλώνουν μεγαλύτερη αντιλαμβανόμενη ικανότητα, ενώ χαμηλότερα σκορ υποδηλώνουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση όσον αφορά την ικανότητα.
Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου αξιολογούνται μέσω στατιστικών μεθόδων όπως η εσωτερική συνοχή (Cronbach’s Alpha) και η ανάλυση παραγόντων. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του εργαλείου είναι κρίσιμη για την ακριβή μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ικανότητας.

 

Βιβλιογραφία

 

Williams‚ G. C.‚ Freedman‚ Z.R.‚ & Deci‚ E. L. (1998). Supporting autonomy to motivate glucose control in patients with diabetes. Diabetes Care‚ 21‚ 1644-1651.
Williams‚ G. C.‚ & Deci‚ E. L. (1996). Internalization of biopsychosocial values by medical students: A test of self-determination theory. Journal of Personality and Social Psychology‚ 70‚ 767-779.