Κλίμακα Αντιληπτής Κοινωνικοπολιτιστικής Πίεσης [PSPS-10]

 

Ανάλυση της κλίμακας

Η Κλίμακα Αντιληπτής Κοινωνικοπολιτιστικής Πίεσης (PSPS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την έκταση στην οποία τα άτομα αντιλαμβάνονται κοινωνικοπολιτιστικές πιέσεις σχετικά με θέματα όπως η εμφάνιση, η διατροφή και η άσκηση. Η κλίμακα αυτή αποτελείται από διάφορες δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν κοινές κοινωνικοπολιτιστικές αντιλήψεις και προσδοκίες, και οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν την έκταση στην οποία αυτές οι δηλώσεις τους επηρεάζουν. Οι ερωτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αντιλήψεις σχετικά με τις απόψεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των φίλων, της οικογένειας και άλλων σημαντικών κοινωνικών ομάδων.

 

Στόχος της Κλίμακας

Ο κύριος στόχος της Κλίμακας Αντιληπτής Κοινωνικοπολιτιστικής Πίεσης είναι να αξιολογήσει πώς οι κοινωνικές και πολιτιστικές δυνάμεις επηρεάζουν την αντίληψη των ατόμων για την αυτοεικόνα τους και τις συμπεριφορές τους. Αυτή η κλίμακα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ερευνητικά πεδία όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η διατροφολογία, όπου οι μελετητές ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των κοινωνικών πιέσεων στην ψυχική και σωματική υγεία των ατόμων. Επιπλέον, η κλίμακα μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη παρεμβάσεων για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων αυτών των πιέσεων, όπως διατροφικές διαταραχές ή σωματική δυσαρέσκεια.

 

Βαθμονόμηση της Κλίμακας

Η βαθμονόμηση της Κλίμακας Αντιληπτής Κοινωνικοπολιτιστικής Πίεσης γίνεται συνήθως μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με κάθε δήλωση σε ένα εύρος από το 1 (καθόλου) έως το 5 ή 7 (πολύ). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τη συνολική βαθμολογία καθώς και την αξιολόγηση των υποκλιμάκων που μπορεί να αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τομείς κοινωνικοπολιτιστικής πίεσης, όπως η πίεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή την οικογένεια. Η υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα αυτή υποδηλώνει μεγαλύτερη αντιληπτή κοινωνικοπολιτιστική πίεση, ενώ χαμηλότερες βαθμολογίες δείχνουν μικρότερη αντίληψη αυτών των πιέσεων.

 

Βιβλιογραφία

Stice‚ E. (2001). A prospective test of the dual-pathway model of bulimic pathology: Mediting effects of dieting and negative affect.Journal of Abnormal Psychology‚ 110‚ 124-135.

Stice‚ E. & Bearman‚ K. (2001). Body-image and eating disturbances prospectively predict increases in depressive symptoms in adolescent girls: A growth curve analysis. Developmental Psychology‚ 37‚ 597-607. 

Stice‚ E. & Whitenton‚ K. (2002). Risk factors for body dissatisfaction in adolescent girls: A longitudinal investigation. Developmental Psychology‚ 38‚ 669-678