Κλίμακα Αντιληπτού Στρες [ΚΑΣ-10]

Ανάλυση Κλίμακας

Το 1983 οι Cohen, Kamarack και Mermelstein δημιούργησαν την Κλίμακα Αντιληπτού Στρες (Perceived Stress Scale [PSS-10]), η οποία αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ. Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα εργαλεία για τη μέτρηση του ψυχολογικού στρες. Η πρότυπη Κλίμακα αποτελείται συνολικά από 14 στοιχεία, ενώ η συντόμευσή της από 10.
Η PSS-10 δημιουργήθηκε συγκεκριμένα 5 χρόνια μετά τη δημιουργία της PSS-14, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση σε 2.387 κατοίκους των ΗΠΑ.
Έχει χρησιμοποιηθεί σε διεθνείς έρευνες προκειμένου να αξιολογηθεί το στρες σε διάφορους πληθυσμούς ενηλίκων και επαγγελματικές ομάδες.
Η μετάφραση της κλίμακας στα Ελληνικά έγινε από τον Καραδήμα (2007).

Στόχος Κλίμακας

Στόχος της PSS-10 είναι ο προσδιορισμός του βαθμού κατά τον οποίο οι ερωτηθέντες θεωρούν πως η ζωή τους είναι απρόβλεπτη, ανεξέλεγκτη και γεμάτη προκλήσεις. Τα στοιχεία που αξιολογούνται αφορούν γενικές καταστάσεις και όχι συγκεκριμένα γεγονότα ή εμπειρίες.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Η PSS-10 αποτελείται συνολικά από 10 ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε δύο υποκλίμακες. Αυτές αξιολογούν το άγχος καθώς επίσης και τον έλεγχο του άγχους. Πρόκειται για ερωτήσεις που είναι εύκολο να γίνουν κατανοητές και οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν μέσα από μία 5-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης τύπου Likert. Οι ερωτηθέντες μπορούν σε κάθε ερώτηση να απαντήσουν επιλέγοντας μία εκ των 5 πιθανών απαντήσεων χρησιμοποιώντας αριθμούς από το 0 (Δεν ισχύει καθόλου) έως και το 4 (Ισχύει πολύ). Κατά την ανάλυση υπολογίζεται ένα συνολικό άθροισμα των απαντήσεων που έχουν δοθεί.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα PSS-10, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη εσωτερική συνάφεια συγκριτικά με την Κλίμακα PSS-14. Συγκεκριμένα, και στις 12 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της PSS-10 προέκυψε πως ο συντελεστής Cronbach’s a είναι μεγαλύτερος του 0.70, και μάλιστα κυμαίνεται από 0.74 έως και 0.91. Η αξιοπιστία της ελληνικής εκδοχής είναι αρκετά ικανοποιητική και συγκεκριμένα a=0.82.

Βιβλιογραφία

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of health and social behavior, 385-396.

*Μετάφραση στα Ελληνικά: Καραδήμας (2007)


Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis


Tags: Άγχος