Προφίλ Αξιολόγησης Νοήματος Ζωής [ΠΑΝΖ-21]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Το Προφίλ Αξιολόγησης Νοήματος Ζωής (Personal Meaning Profile [PMP-21]) κατασκευάστηκε από τον Wong το 1998 και αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ. Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου προφίλ είναι να μετρά τις αντιλήψεις των ατόμων για τον νόημα της ζωής.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το PMP-21 αποτελείται από 21 προτάσεις, οι οποίες αξιολογούν επτά πηγές νοήματος ζωής. Οι πηγές αυτές είναι: η Επίτευξη, οι Σχέσεις, το Θρήσκευμα, η Αυθυπερβατικότητα, η Αποδοχή του Εαυτού, η Οικειότητα και η Δίκαιη Μεταχείριση. Η κάθε μια από τις επτά πηγές περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις 21 ερωτήσεις μέσω μιας 7-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (Καθόλου) έως το 7 (Πάρα Πολύ) ανάλογα με τον βαθμό που θεωρούν ότι η κάθε πρόταση χαρακτηρίζει τη ζωή τους. όσο μεγαλύτερη είναι η συνολική βαθμολογία του ατόμου τόσο πιο πετυχημένο είναι το άτομο αναφορικά με την επίτευξη της ιδανικά νοηματοδοτούμενης ζωής.

Στατιστική Ανάλυση

Αναφορικά με την στατιστική ανάλυση του εν λόγω προφίλ, εξάγεται μια συνολική βαθμολογία προσωπικού νοήματος, η οποία προκύπτει ως άθροισμα των βαθμών των 21 προτάσεων. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 21 έως 147. Επιπλέον εξάγεται και μια βαθμολογία για κάθε μια από τις επτά πηγές νοήματος, η οποία προκύπτει αθροίζοντας τον βαθμό στις 3 προτάσεις που αναφέρεται η κάθε μια. Η βαθμολογία σε κάθε κλίμακα κυμαίνεται από 3 έως 21.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Οι ερευνητής χρησιμοποιούν το PMP-21 σε διάφορα πλαίσια καθώς αποδίδει ένα γενικό δείκτη προσωπικού νοήματος και ταυτόχρονα διακρίνει επτά πηγές αναζήτησης νοήματος. Ο συνολικός δείκτης Cronbach’s a ισούται με 0.93 και οι δείκτες εσωτερικής συνάφειας για τις υποκλίμακες κυμαίνονται από 0.54 έως 0.91.

Βιβλιογραφία

Wong, P. T. (1998). Implicit theories of meaningful life and the development of the personal meaning profile. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

 


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω προφίλ, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Νόημα για την Ζωή