Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας [PTT-1.057]

 

 

Συγγραφέας

 

Ι. Τσαούσης

 

Σκοπός

Ο σκοπός του τεστ είναι η λεπτομερής εξέταση της προσωπικότητας του ατόμου.

 

Σύντομη περιγραφή

 

Το ΤΕΧΑΠ αντιπροσωπεύει το πρώτο εξ ολοκλήρου ελληνικό τεστ προσωπικότητας, σχεδιασμένο για την αξιολόγηση των πέντε βασικών διαστάσεων της προσωπικότητας (εξωστρέφεια, νευρωτισμός, δεκτικότητα στην εμπειρία, προσήνεια και ευσυνειδησία) βάσει της θεωρίας των πέντε παραγόντων (Big-Five). Με την αξιολόγηση αυτών των πέντε διαστάσεων, μπορούμε να περιγράψουμε και να αναλύσουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα κατά την καθημερινή της αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (οικογένεια, εργασιακό περιβάλλον, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ.). Το τεστ αποτελείται από 180 προτάσεις που αντιπροσωπεύουν τους πέντε βασικούς παράγοντες της προσωπικότητας, ενώ περιλαμβάνει επίσης 26 προτάσεις για την εγκυρότητα. Κάθε παράγοντας διαθέτει επιπλέον 6 ξεχωριστές υποκλίμακες, που μετρούν πιο λεπτά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πτυχής.

 

Δείγμα

 

Η αξιολόγηση των δοκιμίων βασίστηκε σε ένα δείγμα 1.057 ατόμων. Το ΤΕΧΑΠ παρέχει ξεχωριστούς κανονικούς βαθμούς (κανόνες) εκφρασμένους σε Τ-τιμές και εκατοστιαίες τιμές για άνδρες και γυναίκες. Υπάρχουν επίσης ξεχωριστοί κανονικοί βαθμοί τόσο για τον συνολικό πληθυσμό όσο και για φοιτητές και έφηβους μαθητές. Οι μέσοι όροι των πέντε διαστάσεων για τον συνολικό πληθυσμό είναι: εξωστρέφεια 122,40, νευρωτισμός 112,25, δεκτικότητα στην εμπειρία 126,48, προσήνεια 118,44 και ευσυνειδησία 115,07.

 

Τρόπος Βαθμολόγησης

 

Η αξιολόγηση διεξάγεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, γίνεται η εκτίμηση των πέντε βασικών κλιμάκων. Η συνολική βαθμολογία του ατόμου σε κάθε κλίμακα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των 36 προτάσεων που περιλαμβάνει κάθε κλίμακα. Στο δεύτερο επίπεδο, γίνεται η εκτίμηση των 30 υποκλιμάκων. Η συνολική βαθμολογία του ατόμου σε κάθε υποκλίμακα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των 6 προτάσεων που περιλαμβάνει κάθε υποκλίμακα. Το ΤΕΧΑΠ παρέχει και ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης όλων των κλιμάκων, καθώς και ηλεκτρονική έκδοση του προφίλ προσωπικότητας του ατόμου.

 

 

Εγκυρότητα

 

Το ΤΕΧΑΠ αναπαριστά ένα εργαλείο αξιολόγησης προσωπικότητας με εκτενές ερευνητικό υλικό, το οποίο υποστηρίζει την ικανότητά του να μετρά τη δομή της προσωπικότητας στον ελληνικό πληθυσμό. Ερευνητικές εξετάσεις που διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας το ΤΕΧΑΠ κατέδειξαν ότι το τεστ εμφανίζει τόσο συγχρονική εγκυρότητα, συσχετιζόμενο με άλλα τεστ προσωπικότητας βάσει του μοντέλου των πέντε παραγόντων (όπως το Big Five Inventory – BFI, Big Five Factor Markers – BFFM), όσο και εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής, σχετίζοντας το με άλλα ερωτηματολόγια προσωπικότητας βάσει διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων (όπως το Eysenck Personality Questionnaire – EPQ, Cattell’s 16 Personality Factors – 16PF, Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI), καθώς και με άλλες ψυχολογικές παραμέτρους όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η ψυχολογική ευζωία, το εργασιακό άγχος, οι επαγγελματικές αποφάσεις, οι κοινωνικές δεξιότητες, η οργανωσιακή κουλτούρα κ.ά. Τέλος, τα αποτελέσματα τόσο από τη διερευνητική φάση (στα αρχικά στάδια κατασκευής) όσο και από την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση κατέδειξαν ότι το ΤΕΧΑΠ εμφανίζει δομημένη συνάφεια με τη θεωρία των πέντε παραγόντων.

 

 

Αξιοπιστία

 

Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας για τις πέντε βασικές κλίμακες κυμαίνεται από 0,78 έως 0,89, ενώ για τα 30 υποκλιμάκια κυμαίνεται από 0,89 έως 0,95. Σε σύγκριση με τις 30 υποκλίμακες, η αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας για αυτές τις τελευταίες κυμαίνεται από 0,72 έως 0,91.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Tsaousis, I. (1999), The Traits Personality Questionnaire (TPQue): A Greek measure for the five factor model. Personality and Individual Differences, 26, 271-283.

Tsaousis, I. (2002).The traits Personality Questionnaire (TPQue). In B. De raad & m. Perugini (EDS.), Big Five Assessment. New York: Hogrefe & Huber.