Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας 5 [PTT5-75]

 

 

Συγγραφέας

Ι. Τσαούσης.

 

Σκοπός

Η δοκιμασία έχει ως στόχο να παρέχει μια συνοπτική αναφορά σχετικά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου.

 

Σύντομη περιγραφή

Το ΤΕΧΑΠ5 αντιπροσωπεύει τη συνοπτική μορφή του Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας (ΤΕΧΑΠ), το οποίο βασίζεται στη θεωρία των πέντε παραγόντων. Αυτή η συνοπτική έκδοση περιλαμβάνει 75 προτάσεις που αναλύουν τους πέντε βασικούς παράγοντες της προσωπικότητας (εξωστρέφεια, νευρωτισμός, δεκτικότητα στην εμπειρία, προσήνεια και ευσυνειδησία). Επιπλέον, περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις που αξιολογούν δύο κλίμακες εγκυρότητας: την κλίμακα ψεύδους και την κλίμακα κοινωνικής επιθυμητότητας. Συνολικά, το ΤΕΧΑΠ5 αποτελείται από 101 προτάσεις.

 

Δείγμα

Η αξιολόγηση του τεστ βασίστηκε σε ένα δείγμα ατόμων, το οποίο αριθμούσε 488 άτομα με ηλικία από 18 έως 45 ετών. Υπάρχουν διαθέσιμοι κανονικοί βαθμοί (νόρμες) τόσο σε ποσοστιαίες τιμές όσο και σε T-τιμές. Επιπλέον, υπάρχουν ξεχωριστοί κανονικοί βαθμοί για τον γενικό πληθυσμό και για τους εργαζόμενους. Οι μέσοι όροι των πέντε κλιμάκων για τον γενικό πληθυσμό είναι ως εξής: Στους άνδρες, η εξωστρέφεια είναι 52,53, ο νευρωτισμός 40,99, η δεκτικότητα στην εμπειρία 46,88, η προσήνεια 51,34 και η ευσυνειδησία 50,66. Στις γυναίκες, η εξωστρέφεια είναι 51,22.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Η συνολική αξιολόγηση του ατόμου σε κάθε κλίμακα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών που ανατίθενται σε κάθε μια από τις 15 προτάσεις που περιλαμβάνει κάθε κλίμακα. Το ΤΕΧΑΠ5 διαθέτει επίσης ένα ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης για όλες τις κλίμακες, καθώς και μια ψηφιακή έκδοση του προφίλ της προσωπικότητας του ατόμου.

 

Εγκυρότητα

Η χρήση και της διερευνητικής και της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης στα αρχικά στάδια κατασκευής του ΤΕΧΑΠ5 επιβεβαιώνει τη βάση του στο θεωρητικό μοντέλο των πέντε παραγόντων. Περαιτέρω έρευνες επιβεβαιώνουν τη συγχρονική εγκυρότητά του, καθώς συσχετίζεται ικανοποιητικά με άλλα τεστ προσωπικότητας που βασίζονται στη θεωρία των πέντε παραγόντων, καθώς και με την ολοκληρωμένη έκδοσή του. Επιπλέον, η εννοιολογική κατασκευή του επιβεβαιώνεται από άλλες έρευνες, καθώς οι κλίμακες του συσχετίζονται τόσο με τεστ προσωπικότητας από άλλα θεωρητικά μοντέλα (όπως το Eysenck Personality Questionnaire – EPQ, το Cattel’s 16 Personality Factors – 16PF, το Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI), όσο και με άλλες ψυχολογικές μεταβλητές, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η ψυχολογική ευζωία, το εργασιακό άγχος, οι επαγγελματικές αποφάσεις, οι κοινωνικές δεξιότητες, και η οργανωσιακή κουλτούρα.

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας, όπως αποτυπώνεται στο δείκτη Cronbach’s α, για κάθε διάσταση κυμαίνεται από 0,74 έως 0,84. Συγκεκριμένα, οι αντίστοιχοι δείκτες για κάθε κλίμακα είναι: εξωστρέφεια 0,81, νευρωτισμός 0,84, δεκτικότητα στην εμπειρία 0,74, προσήνεια 0,79 και ευσυνειδησία 0,73.

Η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων κυμαίνεται μεταξύ 0,74 και 0,87. Συγκεκριμένα, οι αντίστοιχοι δείκτες για κάθε κλίμακα είναι: εξωστρέφεια 0,82, νευρωτισμός 0,84, δεκτικότητα στην εμπειρία 0,81, προσήνεια 0,74 και ευσυνειδησία 0,87.

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Tsaousis, I., & Kerpelis, P, (2004). The Traits Personality Questionnaire 5 (TPQue5): Psychometric properties of a shortened version of a Big five Measure. European Journal of Psychological Assessment, 20(3), 180-191.