Κλίμακα αντιλαμβανόμενης περιβαλλοντικής υποστήριξης [PESS-15]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα υποστήριξης του περιβάλλοντος είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αντίληψης και της αξιολόγησης της υποστήριξης που παρέχεται σε σχέση με το περιβάλλον. Συνήθως αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων ή κατηγοριών που αξιολογούν τη γνώμη, τις αντιλήψεις και τις προτιμήσεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας σχετικά με τη στάση και τη συμπεριφορά που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η κλίμακα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικά έργα, εκπαιδευτικά προγράμματα ή για να διερευνήσει πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται στα ζητήματα περιβάλλοντος.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει την αντίληψη και την αξιολόγηση της υποστήριξης που παρέχεται στο περιβάλλον από ένα άτομο ή μια ομάδα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα PESS-15 αποτελείται από 15 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 έως και το 7 με το 1=Διαφωνώ Απόλυτα και το 7=Συμφωνώ Απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Edmunds‚ J‚ Ntoumanis‚ N‚ & Duda‚ J.L. (2007). Testing based teaching style intervention in the exercise domain. European Journal of Social Psychology‚ 37‚ 1-14.

Markland‚ D. & Tobin‚ V.J. (2010). Need support and behavioural regulations for exercise among exercise referral scheme clients: The mediating role of psychological need satisfaction.Psychology of Sport and Exercise‚ 11‚ 91-99. 

Pope‚ J.P. & Wilson‚ P.M. (2012). Understanding motivational processes in university rugby players: A preliminary test of the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation at the contextual level. International Journal of Sports Science and Coaching‚ 7‚ 89-108.

Williams‚ G.C.‚ Grow‚ V.M.‚ Freedman‚ Z.R.‚ Ryan‚ R.M.‚ & Deci. E.L.(1996). Motivational predictors of weight loss and weight-loss maintenance. Journal of Personality and Social Psychology.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!