Κλίμακα Φυσικής Δραστηριότητας και Αγωνίας στον Αθλητισμό [PASAS-16]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Αυτό το τεστ αναπτύχθηκε από την ανάγκη να ενσωματωθούν μετρήσεις κοινωνικής ανησυχίας και αποφυγής στην αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού. Δεδομένης της σημασίας της φυσικής άσκησης για την ατομική υγεία, η λογαριασμός των ψυχολογικών μετρητών της συμπεριφοράς άσκησης είναι ζωτικής σημασίας.

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει σε τι βαθμό βρίσκεται η κοινωνική ανησυχία σε φυσικές δραστηριότητες και αθλήματα.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα PASAS-16 αποτελείται από 16 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:
• Καθόλου χαρακτηριστικό για μένα
• Ελαφρώς χαρακτηριστικό για μένα
• Μέτρια χαρακτηριστικό για μένα
• Πολύ χαρακτηριστικό για μένα
• Απίστευτα χαρακτηριστικό για μένα

Βιβλιογραφία

Norton, P. J., Hope, D. A., & Weeks, J. W. (2004). The physical activity and sport anxiety scale (PASAS): Scale development and psychometric analysis. Anxiety, Stress, and Coping, 17, 363-382