Κλίμακα Άγχους από την Κατάσταση Φυσικής Εμφάνισης και Χαρακτηριστικών [PASTAS]

 

Ανάλυση

 

Το Physical Appearance State and Trait Anxiety Scale (PASTAS) κατασκευάστηκε για να αξιολογήσει το άγχος που σχετίζεται με τη φυσική εμφάνιση ενός ατόμου, τόσο ως μια παροδική κατάσταση (state) όσο και ως μια σταθερή ιδιότητα (trait). Το εργαλείο αυτό βοηθά στην κατανόηση των συναισθημάτων ανησυχίας και ανεπάρκειας που μπορεί να προκύψουν από την αντίληψη της φυσικής εμφάνισης.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της κλίμακας είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο μέτρησης του άγχους που συνδέεται με τη φυσική εμφάνιση.

 

Βαθμονόμηση

 

Το PASTAS περιλαμβάνει δύο κύριες υποκλίμακες: μία για το άγχος κατάστασης (state anxiety) και μία για το άγχος ως ιδιότητα (trait anxiety). Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τη συμφωνία τους με διάφορες δηλώσεις που σχετίζονται με τη φυσική εμφάνιση σε μια κλίμακα Likert από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πολύ). Οι δηλώσεις καλύπτουν θέματα όπως η ικανοποίηση από το σώμα, η ανησυχία για το βάρος και η αυτοεικόνα.

 

Βιβλιογραφία

 

Cash, T. F., Novy, P. L., & Grant, J. R. (1994). Why do women exercise? Factor analysis and further validation of the Reasons for Exercise Inventory. Perceptual and Motor Skills, 78, 539-544.

Cash, T. F. (2002). Cognitive-behavioral perspectives on body image. In T. F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.), Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice (pp. 38-46). New York: Guilford Press.