Φυσική Πάλη-Έρευνα Συμπεριφοράς Κινδύνου Νέων [PFYRBS-4]

 

 

Ανάλυση

Οι δημοσκοπήσεις για τη συμπεριφορά κινδύνου των νέων αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αναγνώριση και πρόληψη των κινδύνων υγείας μεταξύ των νέων. Η Δημοσκόπηση Συμπεριφοράς Κινδύνου των Νέων (YRBS) είναι μια εθνικώς αντιπροσωπευτική έρευνα που διενεργείται από το Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Νοσημάτων (CDC) προκειμένου να αξιολογήσει συμπεριφορές κινδύνου για την υγεία μεταξύ εφήβων στις τάξεις 9–12. Η έρευνα διενεργείται κάθε δύο χρόνια σε όλα τα 50 κράτη και την Περιφέρεια της Κολούμπια, και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει δεδομένα σχετικά με συμπεριφορές που συμβάλλουν στις κύριες αιτίες θανάτου, αναπηρίας και κοινωνικών προβλημάτων μεταξύ νέων και ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η αναγνώριση και η πρόληψη των κινδύνων υγείας των νέων.

 

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η Έρευνα PFYRBS-4 αποτελείται από 4 στοιχεία. Τα ξεχωριστά στοιχεία μπορούν να βαθμολογηθούν αναθέτοντας τιμές σημείων που αντιστοιχούν στις κατηγορίες απαντήσεων. Για τα στοιχεία με ένα εύρος, μπορεί επίσης να ανατεθεί μια τιμή μέσου. Οι ποσοστώσεις για τα στοιχεία 1, 3 και 4, και τα πρότυπα σφαλμάτων για αυτές τις εκτιμήσεις, υπολογίζονται ως εξής:

Ρυθμός Εμφάνισης = Σ(i=1 έως n) PiCi

Τυπικό Σφάλμα = √(ΣCi^2(Var(Pi))

Π = το ποσοστό των υποκειμένων

i = (1,2,3….n) επίπεδα της μεταβλητής ενδιαφέροντος

C = συχνότητα συμπεριφοράς

Ρυθμός Εμφάνισης = το ποσοστό των υποκειμένων με τη συμπεριφορά ενδιαφέροντος (Pi) πολλαπλασιασμένο με τη συχνότητα αυτής της συμπεριφοράς (Ci), ή χρησιμοποιήστε ένα μέσο αν υπάρχει ένα εύρος.

Τυπικό Σφάλμα = η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος της συχνότητας της συμπεριφοράς που έχει τετραγωνιστεί (Ci^2) πολλαπλασιασμένη με τη διακύμανση κάθε ποσοστού (Var(Pi)).

 

Βιβλιογραφία

Division of Adolescent and School Health (DASH)‚ Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. New York City Youth Violence Survey. Atlanta‚ GA: Centers for Disease Control and Prevention‚ 1993.

Division of Adolescent and School Health (DASH)‚ Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Youth Risk Behavior Survey-2003. Atlanta‚ GA: Centers for Disease Control and Prevention‚ 2003

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!