Πολιτική Αποξένωση [PA-9]

 

Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο Political Alienation (Πολιτική Αποξένωση) αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων που σχεδιάστηκαν για να μετρήσουν τα επίπεδα αποξένωσης που αισθάνονται οι πολίτες από το πολιτικό σύστημα. Οι ερωτήσεις επικεντρώνονται σε διάφορες πτυχές, όπως η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και στους θεσμούς, η αντίληψη της αποτελεσματικότητας της ψήφου, η αίσθηση συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, και η γενική ικανοποίηση με το πολιτικό καθεστώς. Το ερωτηματολόγιο συνήθως χρησιμοποιεί κλίμακες αξιολόγησης (π.χ., απόλυτα διαφωνώ έως απόλυτα συμφωνώ) για να επιτρέψει στους ερωτηθέντες να εκφράσουν το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε δήλωση. Τα αποτελέσματα βοηθούν στην κατανόηση του πώς και γιατί οι πολίτες μπορεί να αισθάνονται αποξενωμένοι από το πολιτικό σύστημα, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για την ανάλυση και την ανάπτυξη πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής των πολιτών.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσει και να αξιολογήσει τα επίπεδα αποξένωσης και απογοήτευσης που νιώθουν οι πολίτες απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Μέσω των ερωτήσεων, επιδιώκεται να καταγραφούν οι αντιλήψεις των ερωτηθέντων σχετικά με την εμπιστοσύνη τους στους πολιτικούς και τους θεσμούς, την αποτελεσματικότητα της ψήφου τους, και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση των αιτιών της πολιτικής αποξένωσης και την ανάπτυξη στρατηγικών για την ενίσχυση της πολιτικής εμπιστοσύνης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο, το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη βελτίωση της σχέσης των πολιτών με το πολιτικό σύστημα και στην προώθηση μιας πιο υγιούς δημοκρατικής διαδικασίας.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο PA-9 αποτελείται από 9 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

Συμφωνώ, Διαφωνώ

 

Βιβλιογραφία

Thompson‚ W. E. and J. E. Horton (1960). “Political Alienation as a Force in Political Action.” Social Forces 38(3): 190-195.

Horton‚ J . and Thompson‚ W. (1962). Powerlessness and political negativism: a study of defeated local referendums. American Journal of Sociology‚ 67 ( 5 ) ‚ 485-493.

Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan