Θετικές και αρνητικές επιδράσεις [PANAS-20]

Ανάλυση Κλίμακας

Οι κλίμακες Positive and Negative Affect Schedules (PANAS) σχεδιάστηκαν από τους Watson, Clark και Tellegen το 1988, ως κλίμακες ψυχικών διαθέσεων για την εκτίμηση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων στο άτομο.

Στόχος

Η Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των δύο κύριων διαστάσεων της συναισθηματικής εμπειρίας: της θετικής επίδρασης (positive affect) και της αρνητικής επίδρασης (negative affect).

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η κλίμακα PANAS αποτελείται από 20 στοιχεία (10 για την θετική επίδραση και 10 για την αρνητική επίδραση). Συγκεκριμένα, η καθεμία κλίμακα περιλαμβάνει μια σειρά δέκα συναισθημάτων: στην κλίμακα των θετικών επιδράσεων (PANAS Positive Affect, PANAS PA) τα συναισθήματα κεφάτος, γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος αποφασιστικότητα, σε ετοιμότητα, γεμάτος ενδιαφέροντα, χαρούμενος, δυνατός, περήφανος, συγκεντρωμένος και γεμάτος ιδέες για το μέλλον και στην κλίμακα των αρνητικών επιδράσεων (PANAS Negative Affect, PANAS NA) τα συναισθήματα φοβισμένος, στεναχωρημένος, ταραγμένος, με τύψεις, αναστατωμένος, τρομαγμένος, ανήσυχος, καταπονημένος, ευερέθιστος και ντροπή. Η κάθε κλίμακα βαθμολογείται με μια 5βάθμια Likert κλίμακα (1 έως 5) ανάλογα με την ένταση που βιώθηκαν τα παραπάνω συναισθήματα.

Στατιστική Ανάλυση

Ξεχωριστά υπολογίστηκαν τα αθροίσματα των βαθμολογιών για τις υποκλίμακες των θετικών και αρνητικών επιδράσεων. Υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα της αντίστοιχης συναισθηματικής διάστασης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο Cronbach’s alpha για τις υποκλίμακες της PANAS είναι συνήθως πάνω από 0.80, υποδηλώνοντας υψηλή εσωτερική συνοχή. Επιπλέον, Η αξιοπιστία επαναληψιμότητας έχει αποδειχθεί με υψηλές συσχετίσεις μεταξύ των βαθμολογιών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Βιβλιογραφία

Watson, D., L.A. Clark, and A. Tellegen, Development and validation of brief
measures of positive and negative affect: the PANAS scales. J Pers Soc Psychol, 1988.
54(6): p. 1063-70.
Crawford, J.R. and J.D. Henry, The positive and negative affect schedule (PANAS):
construct validity, measurement properties and normative data in a large nonclinical
sample. Br J Clin Psychol, 2004. 43(Pt 3): p. 245-65.