Θετικός και Αρνητικός Ιδεασμός Αυτοκτονίας [PANSI-14]

 

Ανάλυση

Το Positive and Negative Suicide Ideation (PANSI) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών σκέψεων αυτοκτονίας. Περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες: μία για τις θετικές σκέψεις και μία για τις αρνητικές σκέψεις σχετικά με την αυτοκτονία. Το PANSI χρησιμοποιείται συνήθως σε κλινικές και ερευνητικές ρυθμίσεις για την εκτίμηση της σοβαρότητας των αυτοκτονικών σκέψεων και την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αυτοκτονική συμπεριφορά.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος του PANSI είναι να παρέχει μια λεπτομερή και αξιόπιστη μέτρηση των σκέψεων αυτοκτονίας, διαχωρίζοντας τις θετικές από τις αρνητικές πτυχές. Οι θετικές σκέψεις αναφέρονται σε παράγοντες που μπορεί να λειτουργούν ως προστατευτικοί, όπως η αίσθηση του σκοπού ή η υποστήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι αρνητικές σκέψεις περιλαμβάνουν συναισθήματα απόγνωσης, αίσθηση απομόνωσης ή έντονη θλίψη. Με αυτόν τον τρόπο, το PANSI βοηθά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να αναπτύξουν εξατομικευμένα σχέδια παρέμβασης και θεραπείας.

 

Βαθμονόμηση των Θετικών Σκέψεων

Η υποκλίμακα των θετικών σκέψεων του PANSI μετρά τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μπορεί να λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες ενάντια στην αυτοκτονία. Οι ερωτήσεις επικεντρώνονται σε στοιχεία όπως η αίσθηση του σκοπού, η ελπίδα για το μέλλον, και η ύπαρξη υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου. Οι συμμετέχοντες απαντούν σε κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει βαθμίδες όπως «ποτέ», «σπάνια», «μερικές φορές», «συχνά» και «πάντα». Οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν μεγαλύτερη παρουσία θετικών σκέψεων και προστατευτικών παραγόντων.

 

Βαθμονόμηση των Αρνητικών Σκέψεων

Η υποκλίμακα των αρνητικών σκέψεων του PANSI εστιάζει στις σκέψεις και τα συναισθήματα που σχετίζονται με την αυτοκτονία και την αυτοκτονική συμπεριφορά. Οι ερωτήσεις εξετάζουν την ύπαρξη συναισθημάτων απόγνωσης, αίσθησης απομόνωσης, και γενικής θλίψης ή απελπισίας. Οι συμμετέχοντες απαντούν χρησιμοποιώντας μια παρόμοια κλίμακα Likert με αυτή της υποκλίμακας των θετικών σκέψεων. Οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα αρνητικών σκέψεων και κινδύνου για αυτοκτονία.

 

Βιβλιογραφία

Osman‚ A.‚ Bagge‚ C. L.‚ Gutierrez‚ P. M.‚ Konick‚ L. C.‚ Kopper‚ B. A.‚ & Barrios‚ F. X. (2001). The suicidal behaviors questionnaire-revised (SBQR): validation with clinical and nonclinical samples. Assessment‚ 8‚ 443–454.

Osman‚ A.‚ Gutierrez‚ P. M.‚ Jiandani‚ J.‚ Kopper‚ B. A.‚ Barrios‚ F. X.‚ Linden. S. C.‚ & Truelove‚ R. S. (2003). A preliminary validation of the positive and negative suicide ideation (PANSI) inventory with normal adolescent samples. Journal of Clinical Psychology‚ 59(4)‚ 493-512.

Osman‚ A.‚ Barrios‚ F. X.‚ Gutierrez‚ P. M.‚ Wrangham‚ J. J.‚ Kopper‚ B. A.‚ Truelove‚ R. S. & Linden‚ S. C. 2002.  The Positive and Negative Suicide Ideation (PANSI) Inventory: Psychometric Evaluation With Adolescent Psychiatric Inpatient Samples. Journal of Personality Assessment; 79(3); 512-530.