Κλίμακα αξιολόγησης δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας

[Preschool Children’s Skills Rating Scale] [PCSRS-20]

 

Aνάλυση και στόχος ερωτηματολόγιου

Η κλίμακα αξιολόγησης δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι μια κλίμακα η οποία δημιουργήθηκε από τις Ράλλη και Κασσωτάκη το 2012, κι έχει στόχο να καταγράψει και να αξιολογήσει γνωστικές, κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες των παιδιών στην προσχολική ηλικία, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν μετέπειτα τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις ή τις ψυχοκοινωνικές.

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα [PCSRS-20] αποτελείται από 20 κριτήρια τα οποία χωρίζονται σε 5 υποκλίμακες, τις γλωσσικές,μαθηματικές,κοινωνικές,κινητικές και αυτόνομης μάθησης δεξιότητες.Το κάθε παιδί βαθμολογείται από τους παιδαγωγούς σύμφωνα με μια κλίμακα από 0 έως 4 ανάλογα με την απόδοση του στο κάθε κριτήριο.

Στατιστική ανάλυση

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία του παιδιού στην κλίμακα τόσο καλύτερη θα είναι και η απόδοση στο συγκεκριμένο κριτήριο.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Η αξιοπιστία ολόκληρης της κλίμακας και των 5 υποκλιμάκων  έδειξε ότι  η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας κρίνεται ικανοποιητική, με βάση το α του Cronbach,όπου α=0.80.

Βιβλιογραφία

Ράλλη (Asimina Ralli) Α. M., Τσαούση (Despina Tsaousi) Δ., & Μαριδάκη-Κασσωτάκη (Aikaterini Maridaki-Kassotaki) Α. (2013). Η προβλεπτική εγκυρότητα της Κλίμακας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 12, 50–64. https://doi.org/10.12681/icw.18033


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!