Κλίμακα Επαγγελματικής Ποιότητας Ζωής [ΚΕΠΖ-30]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Επαγγελματικής Ποιότητας Ζωής (Professional Quality of Life Scale[ProQOL-30]) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη κλίμακα που αφορά την  μέτρηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της εργασίας σε  άτομα που έχουν βιώσει εξαιρετικά στρεσογόνα γεγονότα. Το μέτρο ονομάστηκε αρχικά Compassion Fatigue Self Test και αναπτύχθηκε από τους Charles Figley στα τέλη της δεκαετίας του 1980 Οι Stamm και Figley άρχισαν να συνεργάζονται το 1988. Το 1993, ο Stamm πρόσθεσε την έννοια της ικανοποίησης από τη συμπόνια και η ονομασία του μέτρου άλλαξε σε Compassion Satisfaction and Fatigue Test, του οποίου υπήρχαν διάφορες εκδόσεις. Αυτές οι εκδόσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν των Figley και Stamm, και στη συνέχεια Stamm και Figley. Μέσω μιας θετικής κοινής συμφωνίας μεταξύ των Figley και Stamm το μέτρο μετατοπίστηκε εξολοκλήρου στον Stamm στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετονομάστηκε σε Professional Quality of Life Scale.

Στόχος

Αυτό που μπορεί να κάνει η ProQOL-30, από διαγνωστικής άποψης, είναι να εμφανίσει κατά μια έννοια  ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη χρήση κατάλληλων διαγνωστικών διαδικασιών. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματίες που η κύρια απασχόληση τους είναι να βοηθούν τον άνθρωπο, δηλαδή σε γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και από ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.. Ο κύριος σκοπός της κλίμακας αυτής είναι να διερευνήσει την επαγγελματική ζωή εργαζομένων σε τομείς παροχής βοήθειας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα αποτελείται από 30 ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert,που διαβαθμίζεται σε: ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, συχνά, πολύ συχνά. Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές μπορεί να καθιστή εφικτή η διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και του τραυματικού άγχους.

Στατιστική Ανάλυση

Οι ερωτήσεις από τις οποίες αποτελείται το ερωτηματολόγιο στο τέλος συγκεντρώνουν ένα συνολικό σκορ. Η υψηλή βαθμολογία αντιστοιχεί και σε πιο υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, εξουθένωσης και τραυματικού άγχους. Όταν το τελικό σκορ της βαθμολογίας είναι μικρότερο ή ίσο των 22 βαθμών, το επίπεδο εμφανίζεται ως χαμηλό, όταν το σκορ είναι μεταξύ του 23 και του 41 το επίπεδο χαρακτηρίζεται ως μέτριο και όταν το σκορ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 42 το επίπεδο χαρακτηρίζεται ως υψηλό.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

H συγκεκριμένη κλίμακα έχει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας (Cronbach’s a>65). Εχει μεταφραστεί και στην ελληνική γλώσσα από την Βούρδα, η οποία το χρησιμοποίησε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της εργασίας αναφορικά με την ειδική αγωγή.

Βιβλιογραφία

Stamm, B. H. (2010). The concise ProQOL manual.

Βούρδα, Α. (2010). Διερεύνηση της ποιότητας επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων στον χώρο της ειδικής αγωγής. – Μία πιλοτική έρευνα. Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλίμακα Επαγγελματικής Ποιότητας Ζωής, Professional Quality of Life Scale, ProQOL-30, εγκυρότητα, αξιοπιστία