Εμπλοκή των Γονέων στην Προαγωγή της Κοινωνικής Ανάπτυξης — Έργο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Σιάτλ [PPISSDP-7]

 

 

Ανάλυση

 

Το ερωτηματολόγιο συνήθως περιλαμβάνει διάφορα είδη ερωτήσεων που καλύπτουν διαφορετικές διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
1. Ψηφοφορία: Συμμετοχή σε εκλογές.
2. Συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα: Μέλος ή υποστήριξη πολιτικών κομμάτων.
3. Συμμετοχή σε διαδηλώσεις: Συμμετοχή σε πολιτικές διαδηλώσεις ή πορείες.
4. Πολιτικές συζητήσεις: Συμμετοχή σε συζητήσεις για πολιτικά θέματα με φίλους, οικογένεια ή συναδέλφους.
5. Συμμετοχή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις: Ενεργή συμμετοχή σε οργανώσεις πολιτών ή ακτιβιστικές ομάδες.
6. Χρήση των κοινωνικών μέσων: Χρήση των κοινωνικών δικτύων για πολιτικές δραστηριότητες ή συζητήσεις.

 

Σκοπός

 

Η κλίμακα αυτή έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει την έκταση και τις μορφές πολιτικής συμμετοχής των ατόμων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παραδοσιακές μορφές συμμετοχής, όπως η ψηφοφορία και η συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα, καθώς και πιο άτυπες μορφές όπως οι διαδηλώσεις, οι πολιτικές συζητήσεις και η συμμετοχή σε οργανώσεις πολιτών.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της κλίμακας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη μελέτη ή έρευνα, αλλά γενικά χρησιμοποιεί μια κλίμακα Likert, στην οποία οι απαντήσεις μπορεί να είναι βαθμολογημένες από:
• 1 = Ποτέ
• 2 = Σπάνια
• 3 = Μερικές φορές
• 4 = Συχνά
• 5 = Πάντα

 

Βιβλιογραφία

 

Arthur MW‚ Hawkins JD‚ Pollard JA‚ Catalano RF‚ Baglioni AJ. Measuring risk and protective factors for substance use‚ delinquency‚ and other adolescent problem behaviors: the communities That Care Youth Survey. Evaluation Review 2002;26(6):575- 601.