Ερωτηματολόγιο Προκοινωνικής Αυτορρύθμισης [PSRQ-25]

 

Ανάλυση του PSRQ

Η ανάλυση του SRQ-P περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών μεθόδων για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εργαλείου. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων αναλύονται για να καθοριστεί η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων, χρησιμοποιώντας συνήθως τον δείκτη Cronbach’s alpha. Επιπλέον, διεξάγεται παραγοντική ανάλυση για να εξεταστεί η δομή του ερωτηματολογίου και να επαληθευτεί αν οι διάφορες δηλώσεις ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις θεωρητικές διαστάσεις της προ-κοινωνικής αυτορρύθμισης. Αυτές οι διαδικασίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη χρήση του SRQ-P ως ένα έγκυρο και αξιόπιστο μέτρο.

 

Στόχος του PSRQ

Ο κύριος στόχος του SRQ-P είναι να κατανοήσει και να αξιολογήσει τις διαδικασίες αυτορρύθμισης που σχετίζονται με την προ-κοινωνική συμπεριφορά. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα ρυθμίζουν τις ενέργειές τους για να συμβάλουν θετικά στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και τα κίνητρα πίσω από αυτές τις ενέργειες. Το SRQ-P επιδιώκει να παράσχει ερευνητικά δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη παρεμβάσεων και προγραμμάτων που ενισχύουν την προ-κοινωνική συμπεριφορά σε διάφορα πλαίσια, όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική εργασία και η ψυχοθεραπεία.

 

Βαθμονόμηση του PSRQ

Η βαθμονόμηση του SRQ-P πραγματοποιείται μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με μια σειρά από δηλώσεις. Συνήθως, η κλίμακα αυτή κυμαίνεται από 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως 5 (συμφωνώ απόλυτα). Οι βαθμολογίες αυτές συντίθενται για να παρέχουν έναν συνολικό δείκτη της προ-κοινωνικής αυτορρύθμισης, καθώς και βαθμολογίες για επιμέρους διαστάσεις που μπορεί να αναδεικνύονται από την παραγοντική ανάλυση. Η βαθμονόμηση επιτρέπει τη σύγκριση των επιπέδων προ-κοινωνικής αυτορρύθμισης μεταξύ διαφόρων ομάδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της επίδρασης διαφόρων παρεμβάσεων.

 

Βιβλιογραφία

Ryan‚ R.M.‚ & Connell‚ J.P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology‚ 57‚ 749-761.