Κλίμακα Pensacola Z [PS-66]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα PS-66 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της επικίνδυνης σεισμικής δράσης σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον. Η χρήση της κλίμακας είναι σημαντική για τον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων και άλλων κατασκευών, προκειμένου να αντέξουν σε πιθανά σεισμικά γεγονότα.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η παροχή ενός μέσου για την αξιολόγηση της σεισμικής δράσης σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον. Αυτή η αξιολόγηση βοηθάει στον καλύτερο σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων και άλλων κατασκευών που μπορούν να αντέξουν σε πιθανά σεισμικά γεγονότα.

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα PS-66 αποτελείται από 66 στοιχεία οπού το κάθε ένα έχει δύο απαντήσεις Α και Β και ο συμμετέχων επιλέγει μία από τις δύο.

 

Βιβλιογραφία

Jones‚ M. B. (1956). Note on authoritarianism‚ confinement‚ and scholastic aptitude. Psychological Reports‚ 2‚ 461-464.

Jones‚ M. B. (1957). The Pensacola Z Survey: A study in the measurement of authoritarian tendency. Psychological Monographs: General and Applied‚ 71(23)‚ 1-19.

Jones‚ M. B. (1967). Pensacola Z Scale in Volunteer Groups. Educational and Psychological Measurement‚ 27‚ 67-73.

Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!