Ερωτηματολόγια Psychlops [Q-PSY-3]

Συγγραφείς

M. Ashworth, S. Robinson, E. Godfrey, M. Shepherd, C. Evans, P. Seed, H. Parmentier και A. Tylee (Προσαρμογη: Κ. Δαμασκηνίδου, Ε Αυδή και Ν. Ματζιούνης).

 

Σκοπός

Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια έχουν ως στόχο τη σύντομη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων μορφών ψυχοθεραπείας μέσω της σύγκρισης αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της θεραπείας. Τα ερωτηματολόγια αυτά πιθανόν να περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν την ψυχική κατάσταση, την ποιότητα ζωής, την αντίληψη του ασθενούς για τον εαυτό του και τις σχέσεις του, καθώς και άλλες παραμέτρους που μπορούν να μετρηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η εξέλιξη κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να κατανοηθεί κατά πόσον η θεραπεία έχει επιτύχει τους στόχους της και πώς έχει επηρεάσει τον ασθενή.

 

Σύντομη περιγραφή

Πρόκειται για τρία αυτοαναφορικά ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν υποβληθεί σε ψυχοθεραπεία, με στόχο να αξιολογήσουν την εξέλιξη της θεραπείας σε τρεις φάσεις: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος αυτής. Το ερωτηματολόγιο Psychlops πριν τη θεραπεία εξετάζει τρεις διαστάσεις: (α) προβλήματα (2 ερωτήσεις), (β) λειτουργικότητα (1 ερώτηση) και (γ) ευεξία (1 ερώτηση). Τα άλλα δύο ερωτηματολόγια έχουν παρόμοια δομή. Η συνολική βαθμολογία, σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες κάθε διάστασης, δημιουργεί ένα προφίλ δυσκολιών και αναδεικνύει τις ψυχικές εφεδρείες των ατόμων που αξιολογούνται. Η φιλοσοφία του Psychlops αποφεύγει τις ψυχιατρικές κατηγοριοποιήσεις και ετικέτες. Η μετάφραση των τριών ερωτηματολογίων στα ελληνικά πραγματοποιήθηκε από ομάδα μεταφραστών, συμπεριλαμβανομένου ενός μη επαγγελματία της ψυχικής υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατανοητή γλώσσα και η αποφυγή ψυχρών επαγγελματικών εκφράσεων.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Κάθε ερώτηση που υποβάλλει ο Psyclops αξιολογείται σε μια κλίμακα έξι σημείων, με βαθμολογία που κυμαίνεται από 0 έως 5. Έτσι, η ελάχιστη δυνατή βαθμολογία είναι 0, ενώ η μέγιστη είναι 5.

 

Δείγμα

Το Psychlops δεν υποβάλλεται σε αξιολόγηση με βάση κανονικές προδιαγραφές ούτε συνδέεται με καθιερωμένα πρότυπα, καθώς περιλαμβάνει όχι μόνο νομοθετικά, αλλά και ατομικά χαρακτηριστικά. Έχουν εφαρμοστεί ποιοτικές τεχνικές ανάλυσης για την αξιολόγηση των ατομικών χαρακτηριστικών, τα οποία παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες που διαφέρουν από τα συνηθισμένα νομοθετικά ψυχομετρικά εργαλεία.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Τα αποτελέσματα από τις ερευνητικές μελέτες για την εγκυρότητα στον αγγλόφωνο πληθυσμό υποδεικνύουν ότι το Psychlops εμφανίζει ικανοποιητική σύγκλιση σε εγκυρότητα, συγχρονική εγκυρότητα, καθώς και εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι είναι ένα ευαίσθητο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των αλλαγών στη ψυχοθεραπεία, με ένδειξη ευαισθησίας στην αλλαγή ίση με -1,53. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν επίσης μελέτες για την αξιοπιστία των επαναληπτικών μετρήσεων σε αγγλόφωνο πληθυσμό.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Ashworth, M. (2010). PSYCHLOPS (Psychological Outcome Profiles),

Ashworth, M., Robinson, S., Godfrey, E., Shepherd, M., Evans, C., Seed, P., Parmenteir, H., & Tylee, A. (2005). Measuring mental health outcomes in primary care: the psychometric properties of a new patient-generated outcome measure, PSYCHLOPS (Psychological Outcome Profiles). Primary Care Mental Health, 3, 261-270.