Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής [PAS-20]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ικανότητας ενός ατόμου να προσαρμοστεί σε διάφορες προκλήσεις, καταστάσεις και αλλαγές στη ζωή του. Συνήθως αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων ή δηλώσεων που αξιολογούν τις διάφορες πτυχές της ψυχολογικής προσαρμογής, όπως η αυτο-επίγνωση, η αντίληψη του ελέγχου, η αντιμετώπιση του στρες και η αντιμετώπιση των δυσκολιών.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει το επίπεδο ψυχολογικής προσαρμογής ενός ατόμου και την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις αλλαγές στη ζωή του με θετικό τρόπο. Αυτή η ανάλυση μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ευελιξία, την ανθεκτικότητα και την επίδοση ενός ατόμου σε διάφορες καταστάσεις και περιβάλλοντα. Επιπλέον, η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του ατόμου πριν και μετά από επεμβάσεις ή προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση της ψυχολογικής προσαρμογής, καθώς και για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων παρεμβάσεων υποστήριξης.

 

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα PAS-20 αποτελείται από 20 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

 

1=Συμφωνώ απόλυτα

2= Συμφωνώ

3=Ουδέτερος/η

4=Διαφωνώ

5=Διαφωνώ απόλυτα

 

 

Βιβλιογραφία

Ward‚ C.‚ & Kennedy‚ A. (1994). Acculturation strategies‚ psychological adjustment‚ and sociocultural competence during cross-cultural transitions. International Journal of Intercultural Relations‚ 18‚ 329-343.

Ward‚ C.‚ & Kennedy‚ A. (1999). The measurement of sociocultural adaptation. International Journal of Intercultural Relations‚ 18‚ 329-343.

Wang‚ C.-C. & Mallinckrodt‚ B. (2006). Acculturation‚ attachment‚ and psychological adjustment of Chinese/Taiwanese international students. Journal of Counseling Psychology‚ 53‚ 422-433.

Wang‚ Wei-hsuan. (2009). Chinese international students’ cross-cultural adjustment in the U.S.: the roles of acculturation strategies‚ self-construals‚  and English self-confidence. University of Texas at Austin. PhD Dissertation.