Κλίμακα Νοήματος Ζωής [ΚΝΜ-20]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Νοήματος Ζωής (Purpose In Life Scale [PIL-20]) κατασκευάστηκε από τους Craumbaugh και Maholick το 1964 και είναι μία κλίμακα που μετρά τις διάφορες διαστάσεις των σκοπών της ζωής. Επίσης, χαρακτηρίζεται από στατιστικά σημαντικές συνάφειες με την ψυχική υγεία, την ψυχολογική ευεξία και τις κοινωνικές στάσεις.

Στόχος

Η Κλίμακα Νοήματος Ζωής δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρά μια ενεργή, συναισθηματικά σταθερή, προσανατολισμένη προς τον στόχο, θετική κατεύθυνση της ζωής, στην οποία η πρωτοβουλία, η αλλαγή, η επιτυχία και η προετοιμασία για το θάνατο θεωρούνται ότι συμβάλλουν στο νόημα της ζωής.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι διάφορες πτυχές της ζωής και της καθημερινότητας σε 20 ερωτήσεις μέσω μιας κλίμακας Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1(Απόλυτα λάθος) έως το 7(Απόλυτα σωστό).

Στατιστική Ανάλυση

Αναφορικά με την στατιστική ανάλυση, η κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε πρότασης και το εύρος της κυμαίνεται από 20 έως 140. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν ότι το άτομο αυτό βιώνει πιο έντονη αίσθηση του προσωπικού νοήματος για ζωή. Έχει οριστεί ως σημείο τομής ο μέσος όρος βαθμολογίας στα 112, ενδεικτικό των φυσιολογικών ατόμων, ενώ το 92 ως σημείο τομής για τους ψυχικά ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι βαθμολογίες πάνω από 112 αντιστοιχούν σε ισχυρό αίσθημα νοήματος ζωής, ενώ βαθμολογίες κάτω από 92 δείχνουν έλλειψη αισθήματος νοήματος ζωής.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Σταλίκα και Μουστάκη και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η PIL-20 παρουσιάζει καλή εγκυρότητα και αξιοπιστία με Cronbach’s a 0,84, αξιοπιστία δύο ημίσεων 0,92 και αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων 0,83.

Βιβλιογραφία

Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. Journal of clinical psychology, 20(2), 200-207.

Προσαρμογή στα ελληνικά: Α. Σταλίκας και Μ. Μουστάκη.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Νόημα για τη ζωή