Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής σε Ασθενείς Τελικού Σταδίου [ΕΠΖΑΤΣ-30]

Quality of Life Questionnaire in End Stage Patients [QLQESP-30]

 

Σκοπός

Βασικός του στόχος είναι να εκτιμήσει την ποιότητα της ζωής όσων από τους ασθενείς βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Το ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής σε Ασθενείς Τελικού Σταδίου [ΕΠΖΑΤΣ-30], διέπεται από έξι κύριες υποκλίμακες πολλαπλών ερωτήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με το σύνολο ενεργειών, την αυτοεξυπηρέτηση, την κατάσταση της υγείας, την στήριξη, την επικοινωνία, την ψυχολογία, μια ερώτηση ποιοτικής κατηγορίας, καθώς και με μια ερώτηση εκτίμησης της ποιότητας ζωής στο σύνολό της.

Βαθμονόμηση

Η βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο Quality of Life Questionnaire in End Stage Patients [QLQESP-30], δίνεται από τις απαντήσεις στο σύνολο των ερωτήσεων, επιλέγοντας τον αριθμό που «συμφωνεί» με τις εκτιμήσεις τους σε μια κλίμακα από το 1 έως το 3 , με την τιμή 1 να δηλώνει ναι, την τιμή 2 να δηλώνει ίσως και την τιμή 3 να δηλώνει όχι. Εξαιρείται η ποιοτική ερώτηση που περιλαμβάνεται στην υποκλίμακα «θεραπευτική αγωγή», όπου ζητείται από τους ασθενείς να διαλέξουν τους λόγους που πιστεύουν ότι είναι πιο σημαντικοί για την επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπείας και να τους ιεραρχήσουν (1=πιο σημαντικός, 5=λιγότερο σημαντικός). Συνολικά η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε σε μια 11βάθμια κλίμακα Likert (0=πολύ κακή, 10=εξαιρετική).

Στατιστική Ανάλυση

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή στις υποκλίμακες της ποιότητας ζωής, τόσο χειρότερη είναι η αντίδραση σε αυτές. Από την άλλη στην ερώτηση στης συνολικής ποιότητας ζωής η υψηλότερη τιμή συνδέεται με ποιοτικά καλύτερη ζωή. 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα αποδεικνύεται με τη χρήση τεσσάρων αναλύσεων:

  • Μέσω συγκρίσεων με την κλίμακα γενικής κατάστασης ECOG
  • Με παραγοντική ανάλυση
  • Μέσω εγκυρότητας σε σχέση με το κριτήριο
  • Μέσω συσχετίσεων με δύο ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής

Συγκεκριμένα, στα δύο ερωτηματολόγια της ποιότητας ζωής, περιλαμβάνονται το Assessment of Quality of Life in Palliative Care Instrument (AQEL) από τη μία και το European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORT)-Core Quality of Life Questinnaire (QLQ-C30) από την άλλη.

Αναφορικά με την αξιοπιστία, συνολικά οι υποκλίμακες «εμφάνισαν» δείκτη εσωτερικής συνέπειας ≥0,70, είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια της παρηγορητικής θεραπείας. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας επαναληπτικών αξιολογήσεων, εμφάνισε ότι ο δείκτης συσχέτισης Spearman-rho ήταν ικανοποιητικός (p <0.05).

Βιβλιογραφία

 Mystakidou, K., Tsilika, E., Kouloulias, V., Parpa, E., Katsouda, E., Kouvaris, J., & Vlahos, L. (2004). The” palliative care quality of life instrument (PQLI)” in terminal cancer patients. Health and Quality of Life Outcomes, 2(1), 1-13.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!