Ποσοτική λίστα ελέγχου για τον αυτισμό σε νήπια Allison‚ et al‚ 2008‚ 2012

 

Περιγραφή

 

Η Q-CHAT περιλαμβάνει ένα σύνολο ερωτήσεων που αξιολογούν συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των παιδιών και τις αλληλεπιδράσεις τους σε διάφορα κοινωνικά και επικοινωνιακά πεδία. Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε ειδικά για να ανιχνεύσει πρώιμα σημεία αυτιστικού φάσματος σε παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 24 μηνών.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος της Q-CHAT είναι η αξιολόγηση της πιθανής παρουσίας αυτιστικών χαρακτηριστικών σε νήπια σε πρώιμα στάδια της ζωής τους. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως από επαγγελματίες υγείας και ερευνητές για την ανίχνευση και την αξιολόγηση των αναπτυξιακών διαταραχών.

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση της Q-CHAT περιλαμβάνει την αξιολόγηση των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση και την παραγωγή συνολικών σκορ για κάθε παιδί. Τα σκορ μπορούν να ερμηνευτούν για την πιθανότητα ύπαρξης αυτιστικών χαρακτηριστικών.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της Q-CHAT βασίζεται σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί για να καθοριστούν τα κατώφλια σκορ για την ανίχνευση πιθανών αυτιστικών χαρακτηριστικών.

 

Βιβλιογραφία

 

Allison, C., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Charman, T., Richler, J., Pasco, G., … & Brayne, C. (2008). The Q-CHAT (Quantitative CHecklist for Autism in Toddlers): A normally distributed quantitative measure of autistic traits at 18-24 months of age: Preliminary report. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(8), 1414-1425.
Allison, C., Auyeung, B., & Baron-Cohen, S. (2012). Toward brief “red flags” for autism screening: The Short Autism Spectrum Quotient and the Short Quantitative Checklist for Autism in toddlers in 1,000 cases and 3,000 controls. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 51(2), 202-212.