Ερωτηματολόγιο [CORE-36]

 

 

 

Συγγραφείς

Core System Group (Προσαρμογή: Κ. Δαμασκηνίδου, Ε. Αυδή και Ν. Ματζιούνης).

 

Σκοπός

Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τα συμπτώματα και/ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες ψυχικής υγείας, χωρίς να επικεντρώνεται σε διαγνωστικά συστήματα. Το ερωτηματολόγιο CORE μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για έρευνα, επιτρέποντας τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εκτιμήσεις των ατόμων πριν και μετά από ψυχοθεραπεία.

Συνοψίζοντας, τα βασικά σημεία που καλύπτονται από το ερωτηματολόγιο είναι η αξιολόγηση των συμπτωμάτων και οι αλλαγές που πιθανόν να παρατηρούνται μετά από ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, προσφέροντας έτσι μια κοινή βάση για εκτίμηση της επίδρασης της θεραπείας.

 

Σύντομη περιγραφή

Το σύστημα CORE αποτελείται από τρεις φόρμες: (1) το ερωτηματολόγιο CORE, (2) μια φόρμα αξιολόγησης της θεραπείας, και (3) μια φόρμα ολοκλήρωσης της θεραπείας. Ο θεραπευτής/η θεραπεύτρια συμπληρώνει τις δύο τελευταίες φόρμες. Το ερωτηματολόγιο CORE είναι αυτοαναφορικό και αποτελείται από 34 προτάσεις που αναφέρονται σε τέσσερις διαστάσεις: (1) υποκειμενική ευεξία (4 προτάσεις), (2) προβλήματα ή συμπτώματα (12 προτάσεις), (3) κοινωνική λειτουργικότητα (12 προτάσεις), και (4) επικινδυνότητα προς εαυτόν ή/και άλλους (6 προτάσεις). Η συνολική βαθμολογία, σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες κάθε διάστασης, αποτυπώνει το προφίλ των δυσκολιών και των ψυχικών εφεδρικών πόρων των αξιολογούμενων ατόμων. Η φιλοσοφία του CORE απέχει από ψυχιατρικές κατηγοριοποιήσεις και ετικέτες. Αναπτύχθηκε μέσα από διαδικασίες ομαδικής εστίασης, στις οποίες συμμετείχαν επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτές με διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η μετάφραση στα ελληνικά πραγματοποιήθηκε από ομάδα δέκα μεταφραστών*, συμπεριλαμβανομένου και ενός μη επαγγελματία ψυχικής υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατανοητή γλώσσα και η αποφυγή ψυχρών επαγγελματικών όρων. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο αξιολόγησης για επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κλπ.) και για ερευνητές.

 

Δείγμα

Το αρχικό δείγμα για τη στάθμιση, το οποίο αποτελούνταν από 171 άτομα, χωρίστηκε σε δύο ομάδες: (α) χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και (β) άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Η διαδικασία στάθμισης στο ελληνικό δείγμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αποτελέσματα από τη στάθμιση του αρχικού ερωτηματολογίου σε αγγλικό πληθυσμό έδειξαν εξαιρετικές ψυχομετρικές ιδιότητες (Evans et al., 2002).

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Η βαθμολόγηση γίνεται ανά πρόταση του ερωτηματολογίου, και κάθε πρόταση ανατίθεται ένας βαθμός από 0 έως 4, ανάλογα με τη συχνότητα της συμβάντωσης. Συγκεκριμένα, η βαθμολόγηση κυμαίνεται ως εξής:

0: Καθόλου

1: Σπάνια

2: Μερικές φορές

3: Συχνά

4: Τον περισσότερο καιρό ή συνέχεια

Η συνολική βαθμολογία για κάθε άτομο σε κάθε διάσταση προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών που έχουν ανατεθεί στις αντίστοιχες προτάσεις της διάστασης αυτής.

 

Εγκυρότητα

Η αξιολόγηση της ακρίβειας του ερωτηματολογίου στα αγγλικά πραγματοποιήθηκε με τη χρήση επτά ήδη επικυρωμένων ψυχομετρικών εργαλείων στο ίδιο εννοιολογικό πεδίο, σύμφωνα με τη μελέτη των Evans και συνεργατών (2002).

 

Αξιοπιστία

Η στατιστική ανάλυση για την εσωτερική αξιοπιστία, που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τον συντελεστή Cronbach’s α στο αρχικό ελληνικό δείγμα, απέδειξε ότι οι τιμές ήταν παρόμοιες με τα αρχικά δεδομένα του δείγματος στάθμισης στη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα, όλες οι τιμές του συντελεστή α ήταν κατανοητές μεταξύ 0,75 και 0,95.

Η μελέτη επαναληπτικών μετρήσεων στο βρετανικό δείγμα στάθμισης ανέδειξε τιμές από 0,87 έως 0,91 για τη συνολική βαθμολογία. Αυτό υποδηλώνει ότι τα αποτελέσματα έχουν υψηλή αξιοπιστία, καθώς οι τιμές αυτές περιλαμβάνονται σε ένα εύρος που υποδεικνύει άριστη αξιοπιστία.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Core System Group (1998). CORE System User Manual. Ιστοσελίδα διαδικτύου http://www.coreims .co.uk

Evans, C., Connell, J., Barkham, M., Margison, F., McGrath, G., Mellor-Clark, J., & Audin, K. (2002). Towards a standardized brief outcome measure: psychometric properties and utility of the CORE-OM. British Journal of Psychiatry, 180, 51-60.