Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας

Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Symptomatologie Depressive [QD2]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας [QD2] δημιουργήθηκε από τους Pichot, Boyer, Pull Rein, Simon&Thibault, (1984). Κατασκευάστηκε στην Γαλλία και μεταφράστηκε αρχικά από τα γαλλικά στα ελληνικά και στην συνέχεια από τα ελληνικά στα γαλλικά. Περιέχει 52 προτάσεις-ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε διάφορα συναισθηματικά, γνωστικά και σωματικά συμπτώματα της κατάθλιψης και προήλθε από την ανάλυση των πιο γνωστών ερωτηματολογίων κατάθλιψης:

  • Hopkins Symptoms Check List
  • Γαλλική Έκδοση του Beck Depression Inventory
  • Κλίμακα D του Minnesota Multiphasic Personality
  • Κλίμακα D του Zung Self-Rating Depression Scale

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με σκοπό την αξιολόγηση και την μέτρηση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε ενήλικα άτομα

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σε μία κλίμακα τύπου Likert που στις απαντήσεις υπάρχουν δύο δυνατές επιλογές: «σωστό» ή «λάθος». Το άθροισμα των απαντήσεων «σωστό» διαμορφώνει τη βαθμολογία του ερωτηματολογίου η οποία κυμαίνεται από 0 έως 52 και η υψηλότερη βαθμολογία φανερώνει σοβαρότερη μορφή κατάθλιψης. Επίσης ένας μέσος όρος 32,22(Τ.Α=11,07) έδειξε σημαντική κατάθλιψη ενώ ένας μέσος όρος κατάθλιψης 9,57 (Τ.Α=7,67) αντιστοιχεί σε φυσιολογικές περιπτώσεις. Τέλος στην ανάλυση των δεδομένων από την χρήση του ερωτηματολογίου προσδιορίστηκαν τρείς κύριες διαστάσεις: το αίσθημα της απώλειας ζωτικής δύναμης π.χ. «τελευταία έχω δυσκολία να ξεκινήσω», καταθλιπτική απαισιόδοξη διάθεση π.χ. « δυσκολεύομαι να αποβάλω τις αρνητικές σκέψεις από το μυαλό» και το άγχος π.χ. « αισθάνομαι πως έχω ταχυκαρδίες».

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Όσον αφορά την εγκυρότητα ,η παραγοντική δομή της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου, έτσι όπως μελετήθηκε στον πληθυσμό των νέων και ηλικιωμένων ατόμων ερωτηματολογίου αποδεικνύεται ικανοποιητική και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των αντίστοιχων μελετών στη Γαλλία. Το QD2 διαθέτει καλή ομοιογένεια με τους δείκτες Φ να είναι σημαντικοί και μεγαλύτεροι του 0,01, εκτός από δύο με επίπεδο σημαντικότητας 0,05 και τέλος έχει καλή αξιοπιστία που μελετήθηκε σε τέσσερις ομάδες: καταθλιπτικών(0,93), φυσιολογικών (0,92), οργανικών (0,95) και ψυχιατρικών ασθενών (0,94).

Βιβλιογραφία

Λιάκου, Ε. (2016). Καταθλιπτική συμπτωματολογία, πνευματικότητα, στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και υπαρξιακό άγχος σε άτομα με καρκίνο (Master’s thesis).

Kleftaras, G., & Psarra, E. (2012). Meaning in life, psychological well-being and depressive symptomatology: A comparative study. Psychology, 3(04), 337.

Tzonichaki, I., Malikiosi-Loizos, M., & Kleftaras, G. (2013). Ο ρόλος του επιπέδου λειτουργικότητας, της ικανοποίησης ζωής και των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου στην καταθλιπτική συμπτωματολογία των ηλικιωμένων. Rostrum of Asclepius/Vima tou Asklipiou, 12(4).


Για περισσότερα σχετικά με την ανάλυση του ερωτηματολογίου Αυτοεκτίμησης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!