Κοινωνική Υγειονομική Μπαταρία [RSHB-11]

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση του RAND Social Health Battery περιλαμβάνει την αξιολόγηση της κοινωνικής λειτουργικότητας και των κοινωνικών σχέσεων ενός ατόμου. Χρησιμοποιεί διάφορες υποκλίμακες για να μετρήσει συγκεκριμένες διαστάσεις της κοινωνικής υγείας, όπως η ποιότητα των κοινωνικών επαφών, η κοινωνική υποστήριξη και η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Κάθε υποκλίμακα περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων που απαντώνται σε μορφή Likert, επιτρέποντας τη λεπτομερή αξιολόγηση και τον εντοπισμό περιοχών όπου μπορεί να χρειάζεται βελτίωση ή παρέμβαση.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του RAND Social Health Battery είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση της κοινωνικής υγείας των ατόμων. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική έρευνα και την κοινωνική πολιτική για να κατανοηθεί πώς οι κοινωνικές σχέσεις και η υποστήριξη επηρεάζουν την συνολική υγεία και ευεξία. Βοηθάει επίσης στην ανάπτυξη και αξιολόγηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνικής υγείας, επιτρέποντας την παρακολούθηση των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του RAND Social Health Battery γίνεται συνήθως σε κλίμακα από 1 έως 5, όπου οι συμμετέχοντες βαθμολογούν την συχνότητα ή την ένταση των κοινωνικών τους εμπειριών και σχέσεων. Οι απαντήσεις κωδικοποιούνται και μετατρέπονται σε βαθμολογίες που αντιπροσωπεύουν το επίπεδο της κοινωνικής υγείας. Οι συνολικές βαθμολογίες μπορούν να συγκριθούν με τυπικές τιμές ή με βαθμολογίες άλλων πληθυσμών για να εντοπιστούν ανωμαλίες ή προβλήματα στην κοινωνική λειτουργικότητα. Η εσωτερική συνέπεια και η εγκυρότητα των βαθμολογιών αξιολογούνται τακτικά για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του εργαλείου.

 

Βιβλιογραφία

 

Donald‚ CA.‚ Ware‚ JE‚ Jr.‚ Brook‚ RH. et al.(1978). Conceptualization and measurement of health for adults in the Health Insurance Study. Vol. IV‚ Social health. Santa Monica‚ CA: RAND Corporation‚ 1978.
Donald‚ CA.‚ Ware JE‚ Jr. (1982). The quantification of social contacts and resources. (R-2937- HHS). Santa Monica‚ CA: RAND Corporation.
Donald‚ CA.‚ Ware‚ JE‚ Jr. (1984). The measurement of social support. Res Community Ment Health‚ 4:325–370.
Sherbourne‚ CD. (1992). Social functioning: social activity limitations measure. In: Stewart AL‚ Ware JE‚ Jr‚ eds. Measuring functioning and well-being: the Medical Outcomes Study approach. Durham‚ NC: Duke University Press‚ 173–181.
Sherbourne‚ CD.‚ Stewart‚ AL.‚ Wells‚ KB. (1992). Role functioning measures. In: Stewart AL‚ Ware JE‚ Jr‚ eds. Measuring functioning and well-being: the Medical Outcomes Study approach. Durham‚ NC: Duke University Press:205–219.
McDowell‚ Ian. (2006). Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires‚ Third Edition. OXFORD UNIVERSITY PRESS