Αντιδραστική και Προσανατολισμένη Επιθετικότητα-Fast Track (Λίστα Ελέγχου Καθηγητή) [RPAFT-6]

 

 

Ανάλυση

Η πρωτοβουλία “Αντιδραστική-Προσανατολισμένη Επιθετικότητα – Fast Track (Λίστα Έλεγχου Καθηγητή)” είναι ένα πρόγραμμα που οδηγείται από καθηγητές και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα την αντιδραστική και προσανατολισμένη επιθετικότητα στις τάξεις τους. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διαχείριση αγωνιστικών συμπεριφορών σε παιδιά και εφήβους. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις στρατηγικές που χρειάζονται για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον στην τάξη για όλους τους μαθητές.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα την αντιδραστική και προσανατολισμένη επιθετικότητα στις τάξεις τους.

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο RPAFT-6 αποτελείται από 6 στοιχεία όπου βαθμολογούνται ως εξής: Ποτέ αληθές =1, Σπάνια αληθές=2, Κάποιες φορές αληθές =3, Συνήθως αληθές=4, Σχεδόν πάντα αληθές =5

 

 

Στατιστική Ανάλυση

Οι τιμές πόντων είναι όπως αναφέρονται παραπάνω. Το μέτρο έχει δύο υποκλίμακες: Αντιδραστική Επιθετική Συμπεριφορά (ερωτήσεις 1-3) και Προακτιβιστική Επιθετική Συμπεριφορά (ερωτήσεις 4-6). Οι εκπαιδευτικοί υπολογίζουν τον μέσο όρο των ερωτήσεων για κάθε κλίμακα, με υψηλές βαθμολογίες που υποδηλώνουν υψηλή αντιδραστική (ή προακτιβιστική) επιθετική συμπεριφορά.

 

 

Βιβλιογραφία

Dodge KA‚ Coie JD. Social-information-processing factors in reactive and proactive aggression in children’s peer groups. Special issue: Integrating personality and social psychology. Journal of Personality and Social Psychology 1987;53(6):1146-1158.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!