Κλίμακα Αντιδραστικότητας [ΚΑ-24]

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Αντιδραστικότητας (Reactivity Scale [RS-24]) αναπτύχθηκε το 1985 από τον Kohn και αποτελεί ένα σύντομο και κατάλληλο έλεγχο της εκτίμησης της αντιδραστικότητας σε ασθενείς με πόνο καθώς, αντανακλά αυτό που θεωρείται ότι είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα της αντιδραστικότητας, δηλαδή η εμπρόσθια όψη της δύναμης του νευρικού συστήματος. Η δημιουργία της Κλίμακας έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των ασθενών με πόνο, οι οποίοι είναι πιο αντιδραστικοί σε διάφορους τύπους αισθήσεων, χωρίς να περιορίζονται μόνο στον πόνο.

Στόχος

Δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογεί τους ασθενείς με πόνο, οι οποίοι είναι πιο αντιδραστικοί σε διάφορους τύπους αισθήσεων, χωρίς να περιορίζονται μόνο στον πόνο.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό αισθάνονται το αίσθημα πόνου που περιγράφει η κάθε πρόταση. Αποτελείται από 24 ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από τον 1(Διαφωνώ απόλυτα) έως το 5(Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 24 έως 120. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν υψηλή ευαισθησία στη διέγερση, προτίμηση για χαμηλά επίπεδα διέγερσης και υψηλή περισπαστικότητα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα εμφανίζει εξαιρετική εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s a=0,80. Οι βαθμολογίες της αντιδραστικότητας συσχετίζονται αρνητικά με την ανοχή στον πόνο και θετικά με τις βαθμολογίες του πόνου, υποδεικνύοντας ότι τα άτομα με υψηλή αντίδραση υπομένουν λιγότερο πόνο και βαθμολογούν τον πόνο πιο υψηλά.

Βιβλιογραφία

Dubreuil, D. L., & Kohn, P. M. (1986). Reactivity and response to pain. Personality and Individual Differences, 7(6), 907-909.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Αντιδραστικότητα