Λόγος Ζυγαριάς [RFLS-166]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα Reason for Living (RFL) σχεδιάστηκε για να μετρήσει τους παράγοντες που προστατεύουν ένα άτομο από αυτοκτονικές σκέψεις και συμπεριφορές. Βασίζεται στην ιδέα ότι οι λόγοι που έχουν οι άνθρωποι για να ζήσουν μπορεί να λειτουργήσουν ως προστατευτικοί παράγοντες ενάντια στην αυτοκτονία. Η κλίμακα αποτελείται από διάφορες υποκλίμακες που αξιολογούν συγκεκριμένους τομείς της ζωής που μπορεί να προσφέρουν νόημα και λόγους για να ζει κανείς.

 

Στόχος Κλίμακας

Ο κύριος στόχος της κλίμακας RFL είναι να εντοπίσει και να αξιολογήσει τους θετικούς παράγοντες και τα υποστηρικτικά στοιχεία στη ζωή ενός ατόμου που λειτουργούν ως αντισταθμιστικοί παράγοντες κατά των αυτοκτονικών σκέψεων. Αυτό βοηθά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να κατανοήσουν καλύτερα τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας και να ενισχύσουν την πρόληψη της αυτοκτονίας.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η βαθμονόμηση της κλίμακας RFL γίνεται μέσω μιας σειράς δηλώσεων στις οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε μια κλίμακα Likert, συνήθως από το 1 έως το 6, όπου 1 σημαίνει “Πολύ λίγο” ή “Καθόλου” και 6 σημαίνει “Πολύ” ή “Πάρα πολύ”. Οι απαντήσεις αξιολογούνται και αναλύονται για να αποκαλύψουν τους πιο ισχυρούς λόγους για τους οποίους ένα άτομο επιλέγει να συνεχίσει να ζει, όπως η οικογένεια, οι φίλοι, οι μελλοντικοί στόχοι, η ηθική, η θρησκεία, κ.λπ. Η συνολική βαθμολογία μπορεί να παρέχει μια γενική εικόνα για την ανθεκτικότητα του ατόμου και την πρόθεσή του να αποφύγει αυτοκτονικές σκέψεις.

 

Βιβλιογραφία

Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 592-594.

Linehan‚ M. M. (1981). Suicidal Behaviors Questionnaire. Unpublished inventory‚ University of Washington‚ Seattle‚ Washington.

Linehan‚ M. M.‚ Goodstein‚ J. L.‚ Nielsen‚ S. L.‚ & Chiles‚ J. A. (1983). Reasons for staying alive when you are thinking of killing yourself: The Reasons for Living Inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology‚ 51‚ 276–286.

Osman‚ A.‚ Jones‚ K.‚ & Osman‚ J. R. (1991). The Reasons for Living Inventory: Psychometric properties. Psychological Reports‚ 69‚ 271–278.

Osman‚ A.‚ Gregg‚ C. L.‚ Osman‚ J. R.‚ & Jones‚ K. (1992). Factor structure and reliability of the Reasons for Living Inventory. Psychological Reports‚ 70‚ 107– 112.

Osman‚ A.‚ Gifford‚ J.‚ Jones‚ T.‚ Lickiss‚ L.‚ Osman‚J.‚ & Wenzel‚ R. (1993). Psychometric evaluation of the Reasons for Living Inventory. Psychological Assessment‚ 5‚ 154–158.

Osman‚ A.‚ Kopper‚ B. A.‚ Francisco X. Barrios‚ F. X.‚ Osman‚ J. R.‚ Besett‚ T. M.‚ Linehan‚ M. M. (1996). The brief Reasons for Living Inventory for adolescents (BRFL-A). Journal of Abnormal Child Psychology‚ 24(4)‚ 433–443.

Osman‚ A.‚ Downs‚ W. R.‚ Kopper‚ B‚ A.‚ Barrios‚ F. X.‚ Baker‚ M. T.‚ Osman‚ J. R.‚ Besett‚ T. M.‚ Linehan‚ M. M. (1998). The Reasons for Living Inventory for Adolescents (RFL-A): development and psychometric properties. Journal of Clinical Psychology‚ 54(8):1063-1078.

Gutierrez‚ P. M.‚ Osman‚ A.‚ Kopper‚ B.‚ & Barrios‚ F. X. (2000). Why young people do not kill themselves: The Reasons For Living Inventory For Adolescents. Journal of Clinical Child Psychology‚ 47‚403-413.

Khodabakhshi koolaee‚ Anahita.‚ Mahmmodi‚ O.‚ Davaji‚ Rahmanberdi Ozuoni. (2008). Standardization of Reasons for Living Inventory for adolescents: Diagnosis‚ appraisal‚ therapy and rehabilitation of people who attempt to suicide. Iranian Rehabilitation Journal ‚ 6(7 &8) ‚47-58.