Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας [ΕΑΛ]

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας (Reflective Functioning Questionnaire- brief [RFQ-8]) κατασκευάστηκε από τον Fonagy το 2016 και είναι ένα σύντομο  μέτρο αυτοαναφοράς του ερωτηματολογίου RFQ-54. Αναπτύχθηκε για να αποτυπώνει μεμονωμένες διαφορές στην υπονοημοσύνη και την υπερνοημοσύνη. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει την ικανότητα του ατόμου να ερμηνεύει επαρκώς τις ψυχικές καταστάσεις τόσο του εαυτού του όσο και των άλλων, δηλαδή πρόκειται για μια αντανακλαστική ή διανοητική λειτουργία.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την κάθε πρόταση που αφορά κάποιες σκέψεις/συναισθήματα του ατόμου. Το Ερωτηματολόγιο [RFQ-8] αποτελείται από 8 ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (Συμφωνώ απόλυτα). Η κλίμακα αυτή χωρίζεται, επίσης, σε δύο υποκλίμακες την αβεβαιότητα RFQ-U και τη βεβαιότητα RFQ-C.

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία και το εύρος της κυμαίνεται από 8 έως 56. Οι υψηλές βαθμολογίες αντανακλούν μια στάση που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα και έλλειψη γνώσης σχετικά με τις ψυχικές καταστάσεις και θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν την υπονοημοσύνη. Οι χαμηλές τιμές που αποτελούνται από ουδέτερες απαντήσεις αντανακλούν την αναγνώριση της αδιαφάνειας των ψυχικών καταστάσεων και τη βεβαιότητα, χαρακτηριστικό της υπερνοημοσύνης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Όλες οι υποκλίμακες, που χρησιμοποιήθηκαν, ελέγχθηκαν για αξιοπιστία και έδειξαν συνολικά καλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,7. Σε επαναληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε η εσωτερική συνέπεια ήταν εξαιρετική με α=0,84 για την υποκλίμακα RFQ-U και α=0,75 για την υποκλίμακα RFQ-C.Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά μέσω της διαδικασίας της αντίστροφης μετάφρασης και έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό δείγμα από τους Πομίνη και Γουρνέλη, από όπου προέκυψε πως το ερωτηματολόγιο έχει καλή φαινομενική αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Βιβλιογραφία

Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A., Lee, Y. W., Warren, F., Howard, S., … & Lowyck, B. (2016). Development and validation of a self-report measure of mentalizing: The reflective functioning questionnaire. PLoS One11(7), e0158678.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Πομίνη Β. και Γουρνέλλης Ρ


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: εγκυρότητα, αξιοπιστία