Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας [RFQ-54]

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας (Reflective Functioning Questionnaire [RFQ-54]) είναι ένα ψυχομετρικό τεστ, ενώ κατασκευάστηκε από τον Fonagy το 2016 ως ένα σύντομο και εύκολο στη διαχείριση μέτρο ελέγχου της αντανακλαστικής λειτουργίας. Δεν στοχεύει στη σύλληψη των διαφορετικών διαστάσεων της νοημοσύνης, ούτε στοχεύει στη σύλληψη της διαδικασίας της νοημοσύνης καθώς εκτυλίσσεται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα μέτρων που αξιοποιεί τις παραπάνω ικανότητες και εξετάζει τυχούσες διαταραχές στην νοημοσύνη.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Eρωτηματολόγιο Aντανακλαστικής Λειτουργίας δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογεί σοβαρές διαταραχές ή ανισορροπίες στη νοημοσύνη όπως παρατηρείται συνήθως σε ασθενείς με χαρακτηριστικά οριακά διαταραγμένης προσωπικότητας.

Βαθμονόμηση των Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την κάθε πρόταση που εκφράζει μία σκέψη/ένα συναίσθημα που ίσως βιώνουν. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 54 ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται μιας κλίμακας τύπου Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (Συμφωνώ απόλυτα). Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο υποκλίμακες την RFQ-U που μετράει την αβεβαιότητα και την RFQ-C που μετράει τη βεβαιότητα σχετικά με τις ψυχικές καταστάσεις.

Προσοχή! Ερωτηματολόγιο και Κλίμακα είναι δυο διαφορετικές έννοιες. Δείτε τις διαφορές τους στο διπλανό σύνδεσμο: Ερωτηματολόγιο vs Κλίμακα

Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο εξάγει μία συνολική βαθμολογία και το εύρος της κυμαίνεται από 54 έως 378. Οι υψηλές βαθμολογίες αντανακλούν μια στάση που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα και έλλειψη γνώσης σχετικά με τις ψυχικές καταστάσεις, ενώ οι χαμηλές τιμές που αποτελούνται από ουδέτερες απαντήσεις αντιπροσωπεύουν την αναγνώριση της αδιαφάνειας των ψυχικών καταστάσεων, χαρακτηριστικό της καλής νοημοσύνης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Όλες οι υποκλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν, ελέγχθηκαν για αξιοπιστία και έδειξαν συνολικά καλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,7. Σε επαναληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 3 εβδομάδες αργότερα η εσωτερική συνέπεια ήταν εξαιρετική με α=0,84 για την υποκλίμακα RFQ-U  και α=0,75 για την υποκλίμακα RFQ-C.

Βιβλιογραφία

Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A., Lee, Y. W., Warren, F., Howard, S., … & Lowyck, B. (2016). Development and validation of a self-report measure of mentalizing: The reflective functioning questionnaire. PLoS One11(7), e0158678.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Ερωτηματολόγιο