Δείκτης Συμμετοχής στην Ανάγνωση [REI-8]

 

 

Ανάλυση

Ο Δείκτης Συμμετοχής στην Ανάγνωση είναι ένας μετρικός δείκτης που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η επίπεδη συμμετοχή και αφοσίωση στην ανάγνωση. Μπορεί να αναφέρεται σε διάφορα μέτρα, όπως ο χρόνος που αφιερώνεται στην ανάγνωση, ο αριθμός των βιβλίων που διαβάζονται, ο βαθμός ενδιαφέροντος και εμπλοκής στο διάβασμα κ.ά. Ο δείκτης αυτός μπορεί να είναι χρήσιμος για να μετρηθεί η ανάγκη για προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης ή για να αξιολογηθεί η επίδραση των τέτοιων προγραμμάτων.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει μια μετρική για την αξιολόγηση της συμμετοχής και της αφοσίωσης στην ανάγνωση. Με την αξιολόγηση αυτή, μπορεί να προσδιοριστεί η επίπτωση των προγραμμάτων προώθησης της ανάγνωσης, να εκτιμηθεί η ανάγκη για αυτά και να δοθούν κατάλληλες συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανάγνωσης στην κοινότητα ή σε συγκεκριμένες ομάδες αναγνωστών.

 

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο REI-8 αποτελείται από 8 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4 με το 1=Δεν ισχύει και το 4=Πολύ αληθές

 

 

Βιβλιογραφία

guthrie, J. T., mcrae, a., and Klauda, S. l. (2007a). contributions of concept-oriented reading instruction to knowledge about interventions for motivations in reading. Educational Psychologist, 42(4), 237–250.

guthrie, J. T., Wagner, a. l., Wigfield, a., Tonaks, S. m., humenick, n., and littles, e. (2007b). reading motivation and reading comprehension growth in the later elementary years. Contemporary Educational Psychology, 32, 282–313.

Wigfield, a., and guthrie, J. T. (1997). relations of children’s motivation for reading to the amount and breadth of their reading. Journal of Educational Psychology, 89, 420–432.

Wigfield, a., guthrie, J. T., perencevich, K. c., Taboada, a., Klauda, S. l., mcrae, a., and barbosa, p. (2008). role of reading engagement in mediating the effects of reading comprehension instruction on reading outcomes. Psychology in the Schools, 45, 432–445.