Υποκλίμακα Σχετικιστικής Επιθετικότητας [RAS-7]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το Robinson Relational Aggression Subscale (RRAS) είναι ένα μέτρο αυτοαναφοράς για τη σχεσιακή επιθετικότητα σε φοιτητές πανεπιστημίου. Δημιουργήθηκε από τους Loudin, Loukas και Robinson (2003) για να αξιολογήσει τη συχνότητα με την οποία άτομα εμπλέκονται σε διάφορες συμπεριφορές σχετικής επιθετικότητας, όπως η διάδοση φήμων, η αποκλειστικότητα άλλων από κοινωνικές δραστηριότητες και ο λόγος ψεύτικων πληροφοριών για άλλους.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης υποκλίμακας είναι να αξιολογήσει την συχνότητα με την οποία άτομα εμπλέκονται σε διάφορες συμπεριφορές σχετικής επιθετικότητας.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα RAS-7, αποτελείται από 7 ερωτήσεις όπου κάθε μία βαθμολογείται σε μια κλίμακα Likert 5 σημείων από 1 έως 5 όπου 1=Καθόλου πιθανό, 2=Όχι πολύ πιθανό, 3=Λίγο πιθανό, 4=Κάπως πιθανό, 5= Πολύ πιθανό

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το RRAS έχει αποδειχθεί ότι είναι έγκυρο με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, έχει δειχθεί ότι συσχετίζεται θετικά με άλλες μετρήσεις της επιθετικότητας, όπως η υπόκλιση της Υποκλίσεως της Φυσικής Επιθετικότητας του Buss-Perry Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992). Έχει επίσης δειχθεί ότι προβλέπει αρνητικά αποτελέσματα, όπως απόρριψη από τους ομότιμους και ακαδημαϊκά προβλήματα.

 

Βιβλιογραφία

Loudin‚ J. L.‚ Loukas‚ A.‚ & Robinson‚ S. (2003). Relational aggression in collegestudents: Examining the roles of social anxiety and empathy. Aggressive Behavior‚ 29‚430-439

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!