Ερωτηματολόγιο Αποδόσεων στις Σχέσεις [ΕΑΣ-36]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Αποδόσεων στις Σχέσεις (Relationship Attribution Measure [RAM-18]) κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1992 από τους Fincham και Bradbury με σκοπό να μετρήσει τις αποδόσεις για τις αρνητικές συμπεριφορές του συντρόφου σε μια σχέση ή στον γάμο μέσω έξι υποθετικών αρνητικών συμπεριφορών.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Αποδόσεων στις Σχέσεις  δημιουργήθηκε με σκοπό να μελετήσει τις αποδόσεις για τις αρνητικές συμπεριφορές του συντρόφου σε μια σχέση ή στον γάμο.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο αποτελείται από 36 προτάσεις οι οποίες επικεντρώνονται σε έξι υποθετικές αρνητικές συμπεριφορές που πιθανόν να εκδηλώσει ένας ερωτικός σύντροφος. Η απάντηση των ερωτήσεων δίνεται σε μια κλίμακα Likert έξι διαβαθμίσεων από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 6 (συμφωνώ απόλυτα) και οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν τον/την σύντροφό τους να εκδηλώνει την συμπεριφορά που περιγράφεται και να σκεφτούν τον λόγο για τον οποίο αυτός/αυτή μπορεί να συμπεριφέρθηκε έτσι. Για κάθε περιγραφόμενη συμπεριφορά υπάρχουν συνολικά έξι ερωτήσεις, εκ των οποίων οι τρείς μετρούν ερμηνείες για την αιτία της αρνητικής συμπεριφοράς και οι άλλες τρείς μετρούν αποδόσεις για την ευθύνη της αρνητικής συμπεριφοράς.

Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Αποδόσεων στις Σχέσεις εξάγει μια βαθμολογία σε δύο υποκλίμακες που αφορούν αποδόσεις για την αιτία (ΕΑΣ-Α) και την ευθύνη (ΕΑΣ-Ε) της αρνητικής συμπεριφοράς. Τόσο υποκλίμακα ΕΑΣ-Α και ΕΑΣ-Ε αποτελούνται συνολικά από 18 προτάσεις η κάθε μια (6 συμπεριφορές x 3 προτάσεις ανά υποκλίμακα) και υπολογίζονται με βάση των μέσο όρο στις προτάσεις αυτές.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Αποδόσεων στις Σχέσεις έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η τιμή του Cronbach’s α της ελληνικής έκδοσης είναι 0,88 για την υποκλίμακα ΕΑΣ-Α και 0,91 για την υποκλίμακα ΕΑΣ-Ε.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Fincham F. και Bradbury T.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Τσαγκαράκης Μ. και Σταλίκας Α.

Fincham F. D. & Bradbury T. N. (1992). Assessing attributions in marriage: The relationship attribution measure. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 457-468.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία