Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προβλημάτων στη Σχέση [RPAQ-5]

 

 

 

Συγγραφέας

Ε. Χάιντς.

 

Σκοπός

Στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου, καταγράφονται ατομικά και λεπτομερώς όλα τα θέματα που ένας σύζυγος θεωρεί ότι αντιμετωπίζει στον γάμο του, συνοδευόμενα από το άγχος που προκαλούν. Αυτό το ερωτηματολόγιο λειτουργεί ως κατευθυντήριο εργαλείο για τη συζυγική παρέμβαση, επιτρέποντας την επισήμανση των προβλημάτων και του επιπέδου άγχους που σχετίζονται με κάθε θέμα. Αναλύει διεξοδικά τα προβλήματα στον τομέα του γάμου, παρέχοντας ταυτόχρονα μια πολύτιμη εικόνα της γνωστικής βαρύτητας που ανατίθεται από κάθε σύζυγο σε κάθε περιγραφόμενο πρόβλημα.

 

Σύντομη περιγραφή

Το ερωτηματολόγιο περιγράφει τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι κατά τη διάρκεια του γάμου του. Κάθε σύζυγος πρέπει να αξιολογήσει το βαθμό σοβαρότητας κάθε προβλήματος, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα πέντε βαθμίδων που κυμαίνεται από πολύ σοβαρό έως καθόλου σοβαρό. Επιπλέον, ο κάθε σύζυγος καλείται να αξιολογήσει το άγχος που προκαλείται από κάθε πρόβλημα, χρησιμοποιώντας μια άλλη κλίμακα πέντε βαθμίδων που κυμαίνεται από πολύ έως καθόλου.

 

Δείγμα

Σε ένα σύνολο 44 ζευγαριών, τα 22 από αυτά είχαν ζητήσει υποστήριξη για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στον γάμο τους.

 

Εγκυρότητα

Με τη χρήση συσχετίσεων με άλλες μεταβλητές, διαπιστώθηκε ότι οι κλίμακες εμφανίζουν αξιόπιστη εννοιολογική δομή.

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Χάιντς, Ε. (1995). Μια νέα θεραπευτική πρόταση για την επικοινωνία των συζύγων με προβλήματα γάμου. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαθεσιμότητα & στοιχεία επικοινωνίας

Διδακτορική διατριβή

Ε. Χάιντς, Ι. Μιχαήλ 8, 54622 Θεσσαλονίκη