Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Σχέσεων Προσκόλλησης [RQ-18-25]

 

 

Συγγραφείς

K. Bartholomew και L. M. Horowitz (Προσαρμογή: Β. Δασκάλου και Ε. Συγκολλίτου).

 

Σκοπός

Το ερωτηματολόγιο αναζητά πληροφορίες σχετικά με τις μορφές συναισθηματικής σύνδεσης που εμφανίζονται απέναντι σε συγκεκριμένους τύπους σχέσεων, όπως αυτές με τους γονείς και τους στενούς φίλους.

 

Σύντομη περιγραφή

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερις δηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν γενικές αυτοπεριγραφές. Κάθε δήλωση αναπαριστά έναν διαφορετικό τύπο προσκόλλησης (ασφαλή, φοβικό, έμμονο και απορριπτικό) στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Οι δημιουργοί του επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να προσαρμοστεί για να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της προσκόλλησης σε συγκεκριμένες σχέσεις. Σε αυτήν την έρευνα, το έγγραφο μεταφράστηκε από τις συγγραφείς με σκοπό την αξιολόγηση της προσκόλλησης στους γονείς και τους φίλους. Τα δύο ερωτηματολόγια δόθηκαν στους συμμετέχοντες μεταξύ τους, με αρκετή απόσταση, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση και η αλληλεπίδραση των απαντήσεων που δόθηκαν σε αυτά.

 

Δείγμα

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε μια ομάδα 460 ενηλίκων, με επιλογή δειγματοληψίας μέσω τυχαίας επιλογής. Οι συμμετέχοντες ήταν άτομα με ηλικία από 18 έως 25 ετών, με μέση ηλικία 21 ετών, και προήλθαν κυρίως από δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, καθώς και από σχολές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης. Το δείγμα αποτελούνταν από 209 άνδρες (45,4%) και 251 γυναίκες (54,6%). Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν προαιρετική και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διδακτικής ώρας υπό την καθοδήγηση της ερευνήτριας.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Το παρόν ερωτηματολόγιο χρησιμοποιεί μια κλίμακα επτά βαθμολόγησης, αλλά στη διεξαγωγή της έρευνας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κατατάξουν κατηγορικά τις δηλώσεις που περιγράφουν τη σχέση τους με τους γονείς και τους στενούς φίλους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη σχέση προσκόλλησης στους γονείς, το 42,7% των συμμετεχόντων αναφέρθηκε στον ασφαλή τύπο, το 11,3% στο φοβικό, το 12,5% στον έμμονο και το 32,4% στον απορριπτικό τύπο προσκόλλησης. Ως προς τη σχέση προσκόλλησης στους φίλους, το 45,3% αναφέρθηκε στον ασφαλή τύπο, το 18,5% στο φοβικό, το 17,8% στον έμμονο και το 18,5% στον απορριπτικό τύπο προσκόλλησης.

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of the four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.