Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Σχέσεων Προσκόλλησης [RSQ-30]

 

 

Συγγραφείς

D. W. Griffin και K. Bartholomew (Προσαρμογή: Β. Δασκάλου και Ε. Συγκολλίτου).

 

Σκοπός

Το ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε με σκοπό να εξετάσει τις διαστάσεις του άγχους και της αποφυγής, καθώς και τους τέσσερις τύπους προσκόλλησης προς τους άλλους, που περιλαμβάνουν την ασφαλή, φοβική, έμμονη και απορριπτική προσκόλληση.

 

Σύντομη περιγραφή

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που αποτελείται από 30 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέγονται εκ των προτέρων από τα Ερωτηματολόγια Μέτρησης Προσκόλλησης των Hazan και Shaver (1987), το Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Σχέσεων Προσκόλλησης (RQ Bartholomew, & Griffin, 1991) και την Κλίμακα Ενήλικης Προσκόλλησης (Collins, & Read, 1990).

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων. Η απάντησή τους πρέπει να αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο η κάθε ερώτηση αντανακλά τον προσωπικό τους τρόπο και τα συναισθήματα σχετικά με τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις.

 

Δείγμα

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε με τυχαίο τρόπο σε 460 ενήλικους, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, με μέσο όρο ηλικίας 21 έτη. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν κυρίως από δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας (ΙΕΚΛ) των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, καθώς και από σχολές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης. Το φύλο κατανεμήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων, με 209 άνδρες (45,4%) και 251 γυναίκες (54,6%). Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε εθελοντικά κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, υπό την καθοδήγηση της ερευνήτριας.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Η διαδικασία αντιστοιχεί σε αντικατάσταση κάθε ερώτησης με μια κλίμακα πέντε βαθμίδων (1 = εντελώς αντίθετο, 2 = ελαφρώς αντίθετο, 3 = κάπως αντίθετο, 4 = αρκετά αντίθετο, 5 = πολύ αντίθετο). Η συνολική αξιολόγηση για τις διάφορες διαστάσεις του άγχους και της αποφυγής, καθώς και για τους τέσσερις τύπους προσκόλλησης, προκύπτει από το μέσο όρο των ερωτήσεων που σχετίζονται με κάθε συγκεκριμένη κλίμακα.

 

Εγκυρότητα

Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση δύο παραγόντων φαίνεται να είναι αποδοτική για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου, εστιάζοντας στις διαστάσεις του άγχους και της αποφυγής. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με το μοντέλο των Feeney και Hohaus (2001), ειδικά όσον αφορά τη διάσταση της αποφυγής, όπου οι φορτίσεις είναι ικανοποιητικές για τα 8 από τα 10 θέματα. Σχετικά με τη διάσταση του άγχους, οι φορτίσεις των θεμάτων στο δείγμα είναι παρόμοιες με αυτές που προτείνονται από το μοντέλο.

Ωστόσο, παρά τα παραπάνω, οι τέσσερις τύποι προσκόλλησης που παρουσιάζονται στο ερωτηματολόγιο δεν επιβεβαιώνονται. Με βάση την παραγοντική ανάλυση και τη συσχέτιση με τις δύο διαστάσεις άγχους και αποφυγής, προκύπτουν τέσσερις διακριτικοί τύποι προσκόλλησης που διαφέρουν από αυτούς που προτείνονται από τους κατασκευαστές του ερωτηματολογίου.

 

Αξιοπιστία

Η εσωτερική αξιοπιστία για τις δύο διαστάσεις άγχους και αποφυγής είναι ικανοποιητική, με δείκτες που φτάνουν τις τιμές 0,83 και 0,60, αντίστοιχα. Όσον αφορά τους τέσσερις τύπους προσκόλλησης, οι δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας κυμαίνονται μεταξύ 0,53 και 0,74.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Griffin, D., & Bartholomew, K. (1994). Models of the self and other: Fundamental dimensions underlying measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 67(3), 430-445.

Kurdek, L. A. (2002). On being insecure about the assessment of attachment styles. Journal of Social and Personal Relationships, 19(6), 811-834.