Κλίμακα Ανθεκτικότητας για Ενήλικες [ΚΑΕ-32]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ανθεκτικότητας για Ενήλικες (Resilience Scale for Adults [RSA-32]) κατασκευάστηκε από τους Friborg, Hjemdal, Rosenvinge και Martinussen το 2003, οι οποίοι υποστήριζαν ότι είναι μία πολυδιάστατη κλίμακα με στόχο την αξιολόγηση γενικών χαρακτηριστικών της ανθεκτικότητας μεταξύ των ενηλίκων.

Στόχος Κλίμακας

Δημιουργήθηκε με σκοπό να εντοπίσει προστατευτικούς παράγοντες με επιρροή που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα των ενηλίκων. Εξετάζει ενδοπροσωπικούς και διαπροσωπικούς προστατευτικούς παράγοντες που διευκολύνουν την προσαρμογή σε ψυχοκοινωνικές αντιξοότητες και περιλαμβάνει επιμέρους παράγοντες όπως την προσωπική ικανότητα, την κοινωνική ικανότητα, την οικογενειακή συνοχή, την κοινωνική στήριξη και το προσωπικό δομικό στυλ. Οι 5 αυτοί παράγοντες καλύπτουν και τις 3 ευρείες κατηγορίες ταξινόμησης των προστατευτικών παραγόντων, δηλαδή τους ατομικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό νιώθουν πιο κοντά σε κάθε πρόταση, το ερωτηματολόγιο περιέχει 32 ερωτήσεις μίας κλίμακας τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 έως το 5 και κάθε φορά οι προτάσεις έχουν μία θετική απάντηση και μια αρνητική στις άκρες τους. Για την αποφυγή της μεροληψίας οι 16 θετικές απαντήσεις βρίσκονται στη θέση 1 και οι υπόλοιπες 16 στη θέση του 5, παράλληλα το ίδιο συμβαίνει και με τις αρνητικές απαντήσεις αλλά αντίστροφα.

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Ανθεκτικότητας Ενηλίκων εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 32 έως 160. Η υψηλή βαθμολογία υποδηλώνει και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha βρέθηκε υψηλός για όλες τις διαστάσεις κυμαινόμενος από 0,74 έως 0,92. Επίσης, η συνολική εσωτερική αξιοπιστία βρέθηκε εξαιρετική με α= 0,93.

Βιβλιογραφία

Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J. H., & Martinussen, M. (2003). A new rating scale for adult resilience: what are the central protective resources behind healthy adjustment?. International journal of methods in psychiatric research, 12(2), 65-76.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Resilience Scale for Adults [RSA], κλίμακα ανθεκτικότητας για ενήλικες, ανθεκτικότητα, αξιοπιστία, ανάλυση ερωτηματολογίου