Αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο προσωπικότητας του Cambridge Systemizing Quotient-Revised (SQ-R) Wheelwright et al‚ 2006

 

 

Περιγραφή

 

Το SQ-R αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων που σχετίζονται με την τάση ενός ατόμου να αναλύει, να κατανοεί και να εφαρμόζει συστήματα στον κόσμο γύρω του. Η έκδοση αυτή (Revised) αναθεώρησε και επέκτεινε το αρχικό Systemizing Quotient (SQ), που επικεντρώνεται στη διατριβή, την ανάλυση και την κατασκευή συστημάτων.

 

Στόχος

 

Ο βασικός στόχος του SQ-R είναι να μετρήσει την ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί και να διαχειρίζεται συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, μηχανικών, κοινωνικών ή άλλων συστημάτων που εμφανίζονται στην καθημερινή ζωή.

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση του SQ-R περιλαμβάνει την εκτέλεση ψυχομετρικών δοκιμών με τις ερωτήσεις της κλίμακας και την εκτίμηση των συνολικών σκορ για κάθε ατομικό ή διασταυρωμένο είδος συστημάτων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του SQ-R βασίζεται σε μεγάλες δείγματα πληθυσμού, ώστε να παρέχει σταθμισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των σκορ.

 

Βιβλιογραφία

 

Wheelwright, S., Baron-Cohen, S., Goldenfeld, N., Delaney, J., Fine, D., Smith, R., … & Wakabayashi, A. (2006). Predicting autism spectrum quotient (AQ) from the systemizing quotient-revised (SQ-R) and empathy quotient (EQ). Brain research, 1079(1), 47-56.
Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of autism and developmental disorders, 31(1), 5-17.