Αναθεωρημένη Κλίμακα Έκδηλου Άγχους για Παιδιά[RCMAS-37]

Revised Children’s Manifest Anxiety Scale [RCMAS-37]

 

Σκοπός της Κλίμακας

Στόχος της Κλίμακας [RCMAS] είναι η εκτίμηση του έκδηλου άγχους σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 19 ετών.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα Children’s Manifest Anxiety Scale [CMAS] δημιουργήθηκε αρχικά το 1956. Η Αναθεωρημένη Κλίμακα Έκδηλου Άγχους για Παιδιά [RCMAS-37] κατασκευάστηκε από τον Reynolds & Richmond το (1985). αξιολογεί τόσο τον βαθμό όσο και την ποιότητα του άγχους που βιώνουν παιδιά και έφηβοι ηλικίας 6 έως 17 ετών. Η [RCMAS-37] είναι ένα σχετικά σύντομο όργανο κατάλληλο για ομαδική ή ατομική χορήγηση τόσο σε κλινικά όσο και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το RCMAS μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό βοήθημα για την καθοδήγηση της διάγνωσης και της θεραπείας τόσο σε ατομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Αποτελείται από 37 ερωτήσεις του τύπου «Ναι» και «Όχι»

Βαθμονόμηση Κλίμακας και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής : αποτελείται από 37 ερωτήσεις που σε κάθε ερώτηση στην οποία οι μαθητές απαντούν «Ναι», βαθμολογούνται με 1, και σε κάθε ερώτηση στην οποία απαντούν «Όχι», βαθμολογούνται με 0. Η συνολική βαθμολογία άγχους υπολογίζεται με βάση 28 στοιχεία, τα οποία χωρίζονται σε τρεις υποκλίμακες άγχους: φυσιολογικό άγχος, στοιχεία που μετρούν αποσπασματικές σκέψεις και φόβους που έχουν κοινωνικό ή διαπροσωπικό χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα εννέα στοιχεία του [RCMAS-37] αποτελούν την υποκλίμακα Lie. Επειδή οι βαθμολογίες προκύπτουν από τις καταφατικές απαντήσεις, μια υψηλή βαθμολογία υποδηλώνει υψηλό επίπεδο άγχους ή ψεύδους στη συγκεκριμένη υποκλίμακα. Μια υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα φυσιολογικού άγχους υποδηλώνει ότι ο νέος έχει ορισμένα είδη φυσιολογικών αντιδράσεων που τυπικά παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του άγχους. Μια υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα ανησυχίας/υπερευαισθησίας μπορεί να υποδηλώνει ότι ο νέος εσωτερικεύει μεγάλο μέρος του άγχους και μπορεί έτσι να επιβαρυνθεί υπερβολικά με την προσπάθεια ανακούφισης του άγχους. Τέλος, μια υψηλή βαθμολογία στην υποκλίμακα Κοινωνικές ανησυχίες/συγκέντρωση υποδηλώνει ότι οι νέοι αισθάνονται κάποιο άγχος ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προσδοκίες άλλων σημαντικών ατόμων στη ζωή τους. (Reynolds & Richmond, 2000).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Με το [RCMAS-37] μπορούν να αποδειχθούν διάφοροι τύποι αξιοπιστίας, όσον αφορά την εσωτερική συνοχή του οργάνου, τη σταθερότητα και ενδεχομένως την ισοδυναμία, αλλά όχι όσον αφορά την αξιοπιστία μεταξύ των κριτών. Ο Reynolds και άλλες έρευνες επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη ενός οργάνου που ήταν ψυχομετρικά ορθό και που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από διάφορους επαγγελματίες (κλινικούς ιατρούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές), χωρίς να δοθεί προσοχή στις πιθανές διαφοροποιήσεις με την εφαρμογή ή την ερμηνεία κατά τη χρήση του. Η κλίμακα [RCMAS-37] έχει υψηλό συντελεστή αξιοπιστίας με τον δείκτη Cronbach’s a =0,87

Βιβλιογραφία

Chung, J. E., Song, G., Kim, K., Yee, J., Kim, J. H., Lee, K. E., & Gwak, H. S. (2019). Association between anxiety and aggression in adolescents: A cross-sectional study. BMC pediatrics19(1), 1-9.

Reynolds‚ C. R.‚ & Richmond‚ B. O. (1978). What I Think and Feel: A Revised measure ofChildren’s Manifest Anxiety. Journal of Abnormal Child Psychology‚ 6‚ 271–280.

Reynolds‚ C. R.‚ & Richmond‚ B. O. (1994). Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS)Manual. Western Psychological Services‚ Los Angeles.

Yoon, H., Lee, E. H., Hwang, S. T., Hong, S. H., & Kim, J. H. (2022). Psychometric Investigation of the Revised Children’s Manifest Anxiety Scale, Short Form among the Korean Youth Population. Korean Journal of Clinical Psychology41(2), 43-53.