Κλίμακα ακαμψίας στάσεων σχετικά με τις προσωπικές συνήθειες [RAPHS-20]

 

Ανάλυση

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της κλίμακας RAPHS περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Μέσω στατιστικών μεθόδων, όπως η παραγοντική ανάλυση, προσδιορίζονται οι διάφοροι παράγοντες που συνεισφέρουν στην ακαμψία των στάσεων. Η ανάλυση βοηθά στην κατανόηση των υποκείμενων διαστάσεων που περιλαμβάνει η ακαμψία στις προσωπικές συνήθειες και προσδιορίζει πώς αυτές οι διαστάσεις συσχετίζονται μεταξύ τους. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η επίδραση δημογραφικών παραγόντων, όπως η ηλικία και το φύλο, στην ακαμψία των στάσεων.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος της κλίμακας RAPHS είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση της ακαμψίας των στάσεων των ατόμων απέναντι στις προσωπικές τους συνήθειες. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια, όπως η κλινική ψυχολογία, η συμβουλευτική και η έρευνα, για να βοηθήσει στην κατανόηση των ατόμων που μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα στην προσαρμογή και την αλλαγή των προσωπικών τους πρακτικών. Η κατανόηση αυτή μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη προσαρμοσμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση της κλίμακας RAPHS πραγματοποιείται μέσω της βαθμολογίας που αποδίδεται στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Κάθε δήλωση βαθμολογείται συνήθως σε μια κλίμακα Likert, από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Οι βαθμολογίες για κάθε δήλωση συγκεντρώνονται για να δώσουν μια συνολική βαθμολογία που αντικατοπτρίζει το επίπεδο ακαμψίας του ατόμου στις προσωπικές του συνήθειες. Υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες υποδηλώνουν μεγαλύτερη ακαμψία, ενώ χαμηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν μεγαλύτερη ευελιξία. Η βαθμονόμηση μπορεί να περιλαμβάνει και την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων σε επίπεδα (π.χ., χαμηλή, μέτρια, υψηλή ακαμψία) για την ευκολότερη ερμηνεία και χρήση των δεδομένων.

 

Βιβλιογραφία

Meresko‚ R.‚ Rubin‚ M.‚ Shontz‚ F.C.‚ and Morrow‚ W.R.‚ (1954). Rigidity of attitudes regarding personal habits and its ideological correlates. Journal of Abnormal and Social Psychology‚ 49(1)‚ 89-93.

Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan