Αξιολόγηση Κινδύνων και Διαχείριση Ασφάλειας στους Χώρους Εργασίας [RASMW]

 

Ανάλυση

 

Το Risk Assessments and Safety Management in Workplaces είναι ένα σύνολο εργαλείων και διαδικασιών που σχεδιάστηκαν για την αξιολόγηση των κινδύνων και τη διαχείριση της ασφάλειας σε διάφορους χώρους εργασίας.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του RASMW είναι να βελτιώσει την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, μειώνοντας την πιθανότητα ατυχημάτων και τραυματισμών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συστηματικής αναγνώρισης των κινδύνων και της εφαρμογής στρατηγικών για τη μείωση ή την εξάλειψή τους. Επιπλέον, το RASMW στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των εργοδοτών σχετικά με τις πρακτικές ασφαλείας και τη σημασία της πρόληψης.

 

Βαθμονόμηση

 

Το RASMW περιλαμβάνει διάφορα βήματα και εργαλεία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων, όπως η Αναγνώριση Κινδύνων, η Αξιολόγηση Κινδύνων, η Μείωση Κινδύνων, και η Παρακολούθηση και Αναθεώρηση.

 

Βιβλιογραφία

 

Reason, J. (2000). Human error: models and management. BMJ, 320(7237), 768-770.

Manuele, F. A. (2008). Advanced Safety Management: Focusing on Z10 and Serious Injury Prevention. Wiley-Interscience.

Cooper, D. (2001). Improving safety culture: A practical guide. John Wiley & Sons.